Pages

"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
Marija Gustin Daničić
Koža je dinamiĉan organ koji se sastoji od tri glavna sloja: epidermisa, dermisa i hipodermisa, a svaki je sloj sastavljen od nekoliko podslojeva. Svi organski sustavi, pa tako i koža, podliježu nastanku razliĉitih tumora. Dobroćudni tumor definira se kao lokalizirano nakupljanje stanica iste vrste koje pokazuje odreĊen stupanj autonomne kontrole rasta uz neizmijenjenu diferencijaciju. Prekanceroze su patološke promjene iz kojih se u pribliţno 20 % sluĉajeva razvije tumor....
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
Slavica Jovica
Devizni sustav predstavlja skup svih principa i odnosa koji su dani u obliku zakonskih propisa kojima se reguliraju devizni odnosi i poslovi gospodarskih i drugih subjekata u zemlji i inozemstvu. On ima bitnu ulogu u poslovanju poduzeća,a samim time i ulogu u razvoju gospodarstva. Pravni temelj deviznog sustava Republike Hrvatske jest Zakon o deviznom poslovanju. Podzakonskim propisima iz toga područja utvrđene su mjere za provođenje devizne politike. Tim se mjerama određuje stupanj...
"Dinamika patološke mikroflore bolesnika praćena dužinom intezivnog liječenja"
"Dinamika patološke mikroflore bolesnika praćena dužinom intezivnog liječenja"
Ana Butigan
UVOD: Bolničke infekcije važan su pokazatelj zdravstvene skrbi te predstavljaju važan problem moderne zdravstvene zaštite. Važnost bolničkih infekcija očituje se u tome što pogoršavaju zdravstveni status bolesnika, produljuju vrijeme boravka u bolnici, povećavaju smrtnost bolesnika te troškove liječenja zbog potrebe za upotrebom velikog broja antibiotika. Bolesnici su u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) posebno osjetljivi na bolničke infekcije, između ostaloga zbog česte...
"Distribucija i funkcija izabranih pigmenata u bodljikaša i glavonožaca"
"Distribucija i funkcija izabranih pigmenata u bodljikaša i glavonožaca"
Mate Jozić
Morski organizmi, osobito oni iz tropskih područja, često su briljantno obojeni, a pigmenti su rasprostranjeni jednako u sesilnih i vagilnih beskralježnjaka kao i kod pelagijskih morskih organizama. Ove spektakularne prirodne boje su uobičajene kod vrsta koje nastanjuju fotičku zonu, ali ne samo kod životinja izloženih jakom svjetlu, nego i u onih koji žive u tamnim područjima gdje su boje vidljive samo uz pomoć umjetnog osvjetljenja. Varijacije u boji su u korelaciji s vertikalnom...
"Edem glave vidnog živca"
"Edem glave vidnog živca"
Nikolina Šeparović
Cilj ovog završnog rada je prikazati incidenciju edema glave vidnog živca u Dubrovaĉko-neretvanskoj ţupaniji. Studija je retrospektivna, te analizira oboljele od edema vidnog živca u vremenskom periodu od 1.1.2004. god. do 31.12.2018. god. kojima je dijagnoza postavljena na Odjelu za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Dubrovnik. U studiju je uključen 51 ispitanik kojem je u vremenskom razdoblju od 1.1.2004. god. do 31.12.2018. god. dijagnosticiran edem glave vidnog živca....
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Ivana Lokas
S ciljem očuvanja prirode te zaštite njezine krajobrazne i biološke raznolikosti Vlada Republike Hrvatske 2005. donosi Zakon o zaštiti prirode, a potom i Uredbu o proglašenju Ekološke mreže, koja omogućuje maksimalno očuvanje ugroženih vrsta i staništa. Veliki prostor Dubrovačko-neretvanske županije je ekološki vrijedan te se puno pažnje posvećuje očuvanju prirode. Kako bi se očuvanje što bolje provodilo, Dubrovačko-neretvanska županija prema mehanizmima zaštite...
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
Mihaela Mikulandra
Zakon o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) uređuje postupke javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, robi i uslugama, te uređuje postupke davanja koncesija za javne radove i postupke sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari koji nisu naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi. Na temelju novih direktiva i to Direktive 2014/24 EU ( koja se odnosi na javne naručitelje ) i Direktive 2014/25/EU (...
"Ekstra-korporalna membranska oksigencija(ECMO) u suvremenoj kardiologiji"
"Ekstra-korporalna membranska oksigencija(ECMO) u suvremenoj kardiologiji"
Nikolina Glavinić
Uvod. Izvantjelesna (ekstrakorporalna) membranska oksigenacija (ECMO) je mehanička cirkulacijsko-respiracijska transmembranska opskrba tkiva kisikom kroz određeni vremenski period tijekom kojeg srce i/ili pluća to ne mogu osigurati. Koristi se kao primarno respiracijska (veno-venski; V-V ECMO) ili cirkulacijsko-respiracijska podrška (venoarterijski; V-A ECMO). Najćešći primjeri za primjenu V-V ECMO-a je akutni respiracijski distres sindrom, a za V-A ECMO to su operacijski zahvati...
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
Marija Milić
Kompresivne mononeuropatije su bolesti perifernih živaca uzrokovane pritiskom drugih anatomskih struktura na živac, a sindrom karpalnog tunela (SKT) je najčešća kompresivna neuropatija koja se manifestira osjetnim i motornim ispadima u inervacijskom području živca medianusa. Cilj ove studije je bio utvrditi elektroneurografskom dijagnostikom incidenciju SKT u dvije skupine ispitanika s obzitom na rizičnu profesiju kao i utvrditi incidenciju u obolijevanju između spremačica i...
"Epidemije svraba na području Dubrovnika u razdoblju 2007.-2016."
"Epidemije svraba na području Dubrovnika u razdoblju 2007.-2016."
Magdalena Jurković
Svrab je uĉestala zarazna bolest koja moţe prerasti u epidemiju ako se ne lijeĉi na vrijeme ili ako se lijeĉenju ne pristupa na ispravan naĉin. Ova se bolest pojavljuje u svim dijelovima svijeta i meĊu svim slojevima društva. U ovom radu se istraţivala pojavnost epidemije svraba na podruĉju Dubrovnika. Istraţivanje je pokazalo da se svrab pojavljuje svake godine. Pojavljuje se nešto ĉešće kod osoba ţenskog spola, u odnosu na osobe muškog spola. Pojava svraba uĉestalija je u...
"Epidemiologija raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji"
"Epidemiologija raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji"
Ivana Radoš
Rak debelog crijeva danas je u svijetu, ali i u Hrvatskoj javnozdravstveni problem jer je prema incidenciji meĎu tri vodeća karcinoma u oba spola. Ovaj rak jednako pogaĎa muškarce i ţene, a najrizičnije skupine su osobe starije ţivotne dobi. Poradi toga što je rak debelog crijeva postao javnozdravstveni problem danas su u brojnim drţavama, pa tako i u Hrvatskoj, uvedeni Nacionalni programi ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Cilj ovog rada je prikazati epidemiološko stanje raka...
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
Jelena Vuinac
Rak dojke jedan je od značajnijih javno-zdravstvenih problema svjetske populacije, jednako kao i hrvatske. Porast incidencije bilježi se u većini zemalja među koje spada i Hrvatska. U manje razvijenim zemljama rak dojke glavni je uzrok velikog pomora žena, no iako razvijenije zemlje raspolažu većim mogućnostima i resursima, njegova pojava nezaobilazna je i u razvijenijim zemljama svijeta. Napretkom terapije, i zahvaljujući metodi ranog otkrivanja razvijenije zemlje ipak...

Pages