Pages

"Edem glave vidnog živca"
"Edem glave vidnog živca"
Nikolina Šeparović
Cilj ovog završnog rada je prikazati incidenciju edema glave vidnog živca u Dubrovaĉko-neretvanskoj ţupaniji. Studija je retrospektivna, te analizira oboljele od edema vidnog živca u vremenskom periodu od 1.1.2004. god. do 31.12.2018. god. kojima je dijagnoza postavljena na Odjelu za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Dubrovnik. U studiju je uključen 51 ispitanik kojem je u vremenskom razdoblju od 1.1.2004. god. do 31.12.2018. god. dijagnosticiran edem glave vidnog živca....
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Ivana Lokas
S ciljem očuvanja prirode te zaštite njezine krajobrazne i biološke raznolikosti Vlada Republike Hrvatske 2005. donosi Zakon o zaštiti prirode, a potom i Uredbu o proglašenju Ekološke mreže, koja omogućuje maksimalno očuvanje ugroženih vrsta i staništa. Veliki prostor Dubrovačko-neretvanske županije je ekološki vrijedan te se puno pažnje posvećuje očuvanju prirode. Kako bi se očuvanje što bolje provodilo, Dubrovačko-neretvanska županija prema mehanizmima zaštite...
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
Mihaela Mikulandra
Zakon o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) uređuje postupke javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, robi i uslugama, te uređuje postupke davanja koncesija za javne radove i postupke sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari koji nisu naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi. Na temelju novih direktiva i to Direktive 2014/24 EU ( koja se odnosi na javne naručitelje ) i Direktive 2014/25/EU (...
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
Marija Milić
Kompresivne mononeuropatije su bolesti perifernih živaca uzrokovane pritiskom drugih anatomskih struktura na živac, a sindrom karpalnog tunela (SKT) je najčešća kompresivna neuropatija koja se manifestira osjetnim i motornim ispadima u inervacijskom području živca medianusa. Cilj ove studije je bio utvrditi elektroneurografskom dijagnostikom incidenciju SKT u dvije skupine ispitanika s obzitom na rizičnu profesiju kao i utvrditi incidenciju u obolijevanju između spremačica i...
"Epidemije svraba na području Dubrovnika u razdoblju 2007.-2016."
"Epidemije svraba na području Dubrovnika u razdoblju 2007.-2016."
Magdalena Jurković
Svrab je uĉestala zarazna bolest koja moţe prerasti u epidemiju ako se ne lijeĉi na vrijeme ili ako se lijeĉenju ne pristupa na ispravan naĉin. Ova se bolest pojavljuje u svim dijelovima svijeta i meĊu svim slojevima društva. U ovom radu se istraţivala pojavnost epidemije svraba na podruĉju Dubrovnika. Istraţivanje je pokazalo da se svrab pojavljuje svake godine. Pojavljuje se nešto ĉešće kod osoba ţenskog spola, u odnosu na osobe muškog spola. Pojava svraba uĉestalija je u...
"Epidemiologija raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji"
"Epidemiologija raka debelog crijeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji"
Ivana Radoš
Rak debelog crijeva danas je u svijetu, ali i u Hrvatskoj javnozdravstveni problem jer je prema incidenciji meĎu tri vodeća karcinoma u oba spola. Ovaj rak jednako pogaĎa muškarce i ţene, a najrizičnije skupine su osobe starije ţivotne dobi. Poradi toga što je rak debelog crijeva postao javnozdravstveni problem danas su u brojnim drţavama, pa tako i u Hrvatskoj, uvedeni Nacionalni programi ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Cilj ovog rada je prikazati epidemiološko stanje raka...
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
Jelena Vuinac
Rak dojke jedan je od značajnijih javno-zdravstvenih problema svjetske populacije, jednako kao i hrvatske. Porast incidencije bilježi se u većini zemalja među koje spada i Hrvatska. U manje razvijenim zemljama rak dojke glavni je uzrok velikog pomora žena, no iako razvijenije zemlje raspolažu većim mogućnostima i resursima, njegova pojava nezaobilazna je i u razvijenijim zemljama svijeta. Napretkom terapije, i zahvaljujući metodi ranog otkrivanja razvijenije zemlje ipak...
"Funkcija planiranja na primjeru osiguravajućeg društva Generali d.d."
"Funkcija planiranja na primjeru osiguravajućeg društva Generali d.d."
Ljubica Plećaš
Temeljne funkcije menadžmenta su planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Planiranje je prva i osnovna funkcija menadžmenta, temelj poslovanja svake uspješne organizacije. Proces planiranja sastoji se od analize okoline, definiranja vizije, misije, ciljeva, strategija i planova, implementacije planova i evaluacije rezultata. Vrhovni menadžment donosi strategijske planove, menadžeri srednje razine taktičke, a menadžeri najniže razine zaduženi su za...
"Incidencija okluzije središnje mrežične vene i ogranka u Dubrovčko-neretvanskoj županiji"
"Incidencija okluzije središnje mrežične vene i ogranka u Dubrovčko-neretvanskoj županiji"
Kate Milutinović
Cilj ovog rada je prikazati incidenciju okluzije središnje mrežnične vene i ogranka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Studija je retrospektivna i podaci su dobiveni iz dokumentacije retinalne ambulante i ambulante za fluoresceinsku angiografiju Odjela za oftalmologiju Opće bolnice Dubrovnik. Ispitanici su bolesnici retinalne ambulante Odjela za oftalmologiju Opće bolnice Dubrovnik kojima je postavljena dijagnoza okluzija središnje mrežnične vene i ogranka mrežnične vene u ...
"Incidencija regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-Neretvnskoj županiji"
"Incidencija regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-Neretvnskoj županiji"
Ivana Carević
Ablacija ili odignuće mrežnice je patološki proces u kojem se senzorni dio mrežnice odvaja od retinalnog pigmentog epitela. Regmatogena ablacija mrežnice je najčešći tip ablacije mrežnice, a nastaje poradi postojanja rupture mrežnice. Osnovna svrha ovog istraživačkog rada je bila prikazati incidenciju regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Istraživanje je retrospektivno iz dokumentacije retinalne ambulante Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće...
"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
Marija-Karla Poša
U ovom radu istraživana je indukcija biofiltara s različitim punilima – biokuglice, kamen raspršivač zraka i pergolar. Indukcija je proučavana u dva eksperimenta, jednim s komercijalno dostupnom kulturom bakterija za pročišćavanje vode u akvakulturi i drugim s bakterijama iz kućnog akvarija. Praćene su promjene relevantnih pokazatelja kvalitete vode: saliniteta, temperature, pH i koncentracija otopljenog kisika, nitratnog, nitritnog i amonijakalnog dušika te količine...
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
Kristina Zadković
Unatoč svim prednostima i zakonskim obvezama, osobe s invaliditetom još uvijek nisu u potpunosti prihvaćene u društvu. Iako Zakon o suzbijanju diskriminacije zabranjuje stavljanje bilo koga u nepovoljniji položaj na osnovi invaliditeta, još uvijek su u javnosti prisutne predrasude, stigma i diskriminacija. Na razne načine dolazi do diskriminacije osoba s invaliditetom, počevši od nemogućnosti zapošljavanja, pa do parkiranja „zdravih“ osoba na parkirna mjesta namijenjena...

Pages