Pages

Odrednice kros-kulturalne komunikacije
Odrednice kros-kulturalne komunikacije
Tonija Krkić
Rad se bavi tematikom povezanosti poslovnog komuniciranja i pregovaranja te utjecajem kulture na poslovnu komunikaciju i pregovaranje. U radu je obrađen proces komunikacije kao svakodnevne potrebe i radnje te važnost ovladavanja komunikacijskim vještinama kao neizostavnim dijelom poslovnog pregovaranja, u svrhu povećanja vjerojatnosti uspješnog ishoda pregovaranja. Razmatra se i sam pojam pregovaranja, vrste, taktike, zlatna pravila i pregovaračka etika. Koliko će pregovaranje biti...
Određivanje cijena u praksi
Određivanje cijena u praksi
Jelena Dropuljić
Suvremeno poslovanje od poduzeća zahtijeva konstantnu prilagodbu tržišnim uvjetima i sve zahtjevnijim zahtjevima potrošača. Ukoliko žele opstati, poduzeća se moraju prilagođavati i odgovarati na sve promjene koje se događaju unutar i izvan njega. Brojni faktori pritom utječu na cijene proizvoda. Determinante određivanja cijena pritom mogu biti one unutar (troškovi, profitni ciljevi, rast poduzeća) i izvan (promjene na tržištu, konkurencija, zakonodavstvo, kupci, tehnologija)...
Određivanje cijena u uvjetima monopolske moći
Određivanje cijena u uvjetima monopolske moći
Anja Jurković
Predmet ovog rada je određivanje cijena u uvjetima monopolske moći. U radu će se pojasniti pojam monopola, mjerenja monopolske moći, te određivanja cijena u takvim uvjetima. Budući da je monopolist jedini prodavatelj nekog proizvoda za koji uopće nema bliskih supstituta, on za proizvod susreće negativno nagnutu tržišnu krivulju potražnje. To znači da monopolist može prodati više jedinica proizvoda jedino snižavanjem njegove cijene. Monopolska moć predstavlja sposobnost...
Određivanje količine tereta na brodu pomoću gaza
Određivanje količine tereta na brodu pomoću gaza
Marin Brljević
U radu je opisan postupak određivanja količine ukrcanog tereta na brodu pomoću gaza. Postupak je napravljen koristeći knjigu trima i stabilnosti i pripadajući program broda Revelin Atlantske plovidbe. U radu su prikazane formule koje se koriste i napravljen je primjer proračuna određivanja količine ukrcanog tereta u različitim gustoćama vode.
Određivanje pozicije u obalnoj navigaciji
Određivanje pozicije u obalnoj navigaciji
Anton Miloslavić
U ovom završnom radu obrađena je tema određivanje pozicije broda u obalnoj navigaciji. Svrha ovog rada je ukazati na znaĉaj poznavanja teorije određivanja pozicije broda u obalnoj navigaciji i na pravilnu primjenu radi što preciznije i sigurnije navigacije. Točnost u određivanju pozicije broda u obalnoj navigaciji je od presudne važnosti poglavito što se tiĉe sigurnosti broda i posade jer tijekom plovidbe obalnim podruĉjem brodovi svakodnevno i danju i noću prolaze u blizini...
Održavanje brodskih skladišta i opreme za rukovanje teretom na brodovima za prijevoz rasutih tereta
Održavanje brodskih skladišta i opreme za rukovanje teretom na brodovima za prijevoz rasutih tereta
Petar Sambrailo
U ovom radu je objašnjeno na koji način treba održavati brodska skladišta kao i opremu koja služi za rukovanje teretom na brodovima za rasuti teret. Prikazano je koje vrste tereta se prevoze na takvim brodovima kao i važnost čišćenja i pregledavanja skladišta nakon svakog istovara tereta, kao i vođenje brige o balastnim tankovima. Opisani su postupci i radnje koje se obavljaju prilikom tih aktivnosti. Upravljanje rezervnim djelovima također je od velike važnosti jer...
Održavanje i kvarovi uređaja za ispiranje ispušnih plinova (Scrubber uređaja)
Održavanje i kvarovi uređaja za ispiranje ispušnih plinova (Scrubber uređaja)
Pavo Lukačević
Postrožavanjem MARPOL-ovih zakona, poglavito 14. pravila VI. priloga, dolazi do naglih promjena u pomorskoj industriji. Od 1. siječnja 2020. brodovi više ne mogu koristiti klasično teško gorivo kao dosad. Revidirani MARPOL prilog VI nalaže korištenje goriva s manje od 0.5% sumpora. Scrubber uređaj se ugrađuje radi smanjivanja emisije sumpora u ispušnim plinovima. Kada brodski motor ima ugrađen scrubber uređaj može koristiti gorivo s više od 0.5% sumpora. Scrubber uređaji nova...
Održavanje muzejske zbirke Pomorskog muzeja u Dubrovniku i mišljenje o poboljšanju uvjeta
Održavanje muzejske zbirke Pomorskog muzeja u Dubrovniku i mišljenje o poboljšanju uvjeta
Elizabet Di Reda
U radu je obraĎena tema održavanja muzejskih zbirki predmeta i prijedlog poboljšanja čuvanja uvjeta. Kroz rad se sustavno obraĎuju presudni čimbenici koji utječu na održivost muzejskih zbirki. TakoĎer, u radu su spomenuta moguća poboljšanja uvjeta održavanja muzejskih zbirki i način na koji bi se ista mogla izvesti. Izrada ovog rada mi je omogućila da se bolje upoznam s radom muzeja i načinom održavanja muzejskih zbirki. Smatram kako je dužnost restauratora i konzervatora...
Održavanje sustava na Jeanneau Prestige 520
Održavanje sustava na Jeanneau Prestige 520
Vlaho Stjepović
U ovom završnom radu opisani su svi glavni uređaji i sustavi na jahti Jeanneau tip Prestige 520, s naglaskom na održavanje. Rad sadrži dijagramske prikaze snage motora, potrošnje goriva i usporedbe Volvo Penta propulzijskog sustava s klasičnom izvedbom propulzije.
Održivi razvoj luka
Održivi razvoj luka
Luka Ćulić
Pomorstvo se kao najkorišteniji oblik prijevoza robe sve više i više razvija.Uz rast potražnje za ovom vrstom prijevoza povećava se i broj brodova koji plove. Svaki brod je veliki teret za svjetsku ekologiju zbog velike količine štetnih tvari koji emitira svojom eksploatacijom. Iako su brodovi veliki onečišćivači u pomorskoj industriji se dosta brine o smanjenju onečišćenja jer su donesene brojne konvencije koje brinu o zaštiti okoliša i koje su u skladu s programom održivog...
Održivi turistički razvoj Republike Slovenije
Održivi turistički razvoj Republike Slovenije
Stjepan Lonza
Pojam održivosti predstavlja koncept u kojem sadašnje generacije uživaju nasljedstvo prijašnjih generacija, pod uvjetom nepromijenjenosti nasljedstva za buduće generacije. Ovaj koncept prožima sve društvene sfere, jer raste svijest o narušenosti ravnoteže ljudskog okoliša. Rad istražuje i prezentira teorijski okvir oko održivog razvoja, stavljanjem naglaska na održivi turistički razvoj. Kako bi se izmjerio i održivi razvoj i održivi turistički razvoj, koriste se indikatori...
Oluje i vremenske nepogode
Oluje i vremenske nepogode
Maro Antunica
Ovim radom objašnjavamo kako su oluje i vremenske nepogode opasne za razne djelatnosti uključujući sve grane prometa. Oluje i vremenske nepogode stvaraju velike poteškoće za posadu i brod. U rada su analizirani pojmovi oluje, tropski ciklon, morska pijavica, tornado i vremenske nepogode. Zatim, ovim radom smo prikazali važnost pravovremenog otkrivanja tropskog ciklona, kako bi šteta bila što manja, a sigurnost broda i posade ne bi bila ugrožena u vrijeme oluja i vremenskih ...

Pages