Pages

Shaderi
Shaderi
Karlo Arbanas
Shaderi su programi koji primjenjuju efekte pri iscrtavanju 3D modela. Koriste se u mnogim programima koji iscrtavaju 3D modele na ekran, kao što su filmovi, video igre itd. Za svaki pixel modela koji se iscrtava, primjenjuje se izračun za određeni shader, te se model prikazuje sa tim efektom. Mnogi shaderi koriste normale fragmenta modela pri izračunu kako bi mogli pravilno primijeniti određene efekte. Neki od mogućih efekta su: osnovno sjenčanje, refleksija, magla, itd. Neki...
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Periša Pavlović
Ovaj rad ukazuje na važnost pravilne postavke alarma za izbjegavanje i nasukavanje. Neke studije su pokazale da se većina nasukavanja od uvođenja ECDIS-a dogodila upravo radi pogrešno podešenih postavki alarma protiv nasukavanja. U ovom radu je napravljena usporedba pravila različitih kompanija, analizirana je literatura koja se koristi na brodovim te je donešen zaključak koji način računanja i određivanja postavki bi bio optimalan.
Sigurnost na moru s naglaskom na protupožarnu zaštitu
Sigurnost na moru s naglaskom na protupožarnu zaštitu
Miho Sturica
U ovom završnom radu obraĎena je tema sigurnost na moru s posebanim naglaskom na protupoţarnu zaštitu. U radu se moţe upoznati s opremom za gašenje poţara te dobrom praksom usmjerenom na sprječavanje poţara. Navedene su vaţnosti potrage i spašavanja na moru, prve akcije nakon napuštanja broda i primjena opreme za spašavanje. Moţe se pročitati o razlozima za napuštanje broda i vaţnosti atmosfere tijekom preţivljavanja na moru. Jedan od najznačajnijih zahtijeva STCW...
Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Paulo Milić
Prijevoz tekućeg tereta morem postoji još od trećeg stoljeća prije nove ere, kada su se tekućine prevozile u amforama. U današnje vrijeme se tekući tereti prevozi posebno građenim brodovima odnosno tankerima. Tanker je brod za prijevoz tekućih tereta kojemu je čitav prostor za teret podijeljen uzdužnim i poprečnim pregradama na nepropusna odjeljenja, koja se nazivaju tankovima. Približno se 30% sveukupne trgovine odnosi na kemikalije i produkte. Kemijski tankeri prevoze...
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Luka Lazibat
U bliskoj budućnosti plin energent će sa sigurnošću preuzeti vodeću ulogu u usporedbi s naftom. Potražnja za plinom sve više raste, a očekuje se i daljnji nastavak ovog trenda. Sve veća potražnja dovodi i do sve veće potrebe za transportom. LNG danas predstavlja jedan od najvažnijih oblika energenata. Način njegova transporta diljem svijeta se obavlja pomoću cjevovodi ili spremnika koji se nalaze u brodovima u kojima se ukapljuje i prevozi prirodni plin. Vrlo važno svojstvo...
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Andrea Korunić
Rad analizira djelovanje, odnosno ekonomski i socijalni utjecaj sindikata, i sindikalno pregovaranje u Republici Hrvatskoj. Prikazan je povijesni razvoj sindikata te njihove borbe za radnička prava, odnosno stalno nastojanje poboljšavanja uvjeta rada. Također su prikazani problemi s kojima se radnici i sindikati susreću u suvremenom društvenom odnosno random okruženju. Zaključak ove analize je to da utjecaj sindikata u Republici Hrvatskoj postupno slabi, ponajprije zbog...
Socijalno poduzetništvo
Socijalno poduzetništvo
Snježana Mazić
Socijalno poduzetništvo danas se sve više razvija i ima sve veću ulogu u društvu s obzirom da se brine za jedan vrlo važan segment koji pokriva područje pomoći, brige i pažnje za sve one kojima je to najpotrebnije. Ovaj rad pod naslovom "Socijalno poduzetništvo" koncipiran je na taj način da o socijalnom poduzetništvu govori od povijesnih početaka pa sve do danas. Strukturiran je kroz četiri poglavlja koja se dalje dijele na podpoglavlja. S obzirom da socijalno poduzetništvo...
Specifičnosti financijskih izvještaja proračunskih korisnika
Specifičnosti financijskih izvještaja proračunskih korisnika
Anita Milić
Proračunski korisnici, kao i svi ostali poslovni sustavi, dužni su sastavljati financijske izvještaje koji uključuju računovodstvene informacije nužne za procjenu kvalitete njihovog poslovanja i donošenje racionalnih odluka vezanih uz njega. Cilj ovog rada bio je prikazati, objasniti i analizirati obvezni set financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji je definiran okvirom financijskog izvještavanja. Taj okvir u Hrvatskoj čine: zakoni, pravilnici i standardi, koji bi kroz...
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Lea Dražeta
Na uskom priobalnom prostoru i u pripadajućem akvatoriju, grad Dubrovnik sistemski podijeljen u tri mikroklastera - Uže gradsko područje, Prigradsko područje i Elafiti, izraženo u broju dolazaka i noćenja, ostvaruje desetinu turističkog prometa Republike Hrvatske. Velika većina ovog prometa, iznad 70%, događa se u ljetnim mjesecima lipanj – rujan pa je sezonalnost izrazito obilježje turizma na čitavom području destinacije. Turisti grada Dubrovnika su hotelski gosti, gosti u...
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Stjepan Lonza
Turizam i njegov razvoj na području Župe dubrovačke i Konavala prostorno je i vremenski ograničen, te je nužno kreirati nešto novo kako bi se proširila sezona, odnosno realizirao cjelogodišnji razvoj te se stvorili preduvjeti za prostorno ravnomjerniji razvoj. U ovome radu cilj je dokazati veliki utjecaj sporta na turizam koji ne samo da utječe na dužinu sezone već i na prostornu disperziju na području Župe dubrovačke i Konavala. Župa dubrovačka i Konavle su već poznati...
Stajnica
Stajnica
Krešimir Kolunđija
Stajnica je geometrijsko mjesto toĉaka na kojoj se nalazi pozicija broda i temelj je odreĊivanju pozicije broda. . Stajnica moţe imati oblik pravca, kruţnice, nepravilne krivulje ili hiperbole. U terestriĉkoj i astronomskoj navigaciji najĉešće se koristi pravac i kruţnica kao stajnica. Za dobiti poziciju broda potrebno je imati minimalno dvije stajnice koje se sijeku pod povoljnim kutom.

Pages