Pages

"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
Nives Matešić
Bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih zajednica te raznolikost ekosustava. Dubrovačko područje naseljava zanimljiv i raznovrstan životinjski svijet, koji zbog čovjekovog utjecaja gubi svoja izvorna obilježja. U završnom radu opisana je biološka raznolikost, te ugrožene svojte i vrste životinja na dubrovačkom području. Glavni uzroci ugroženosti vrsta na...
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
Naomi Marković
Uvod i ciljevi: Rane intervencije kod psihotičnih pacijenata hipotetski mogu utjecati na smanjenu učestalost epizoda psihoze te time na bolju prognozu psihotičnog poremećaja. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u distribucijama varijabli koje se odnose na rane intervencije (hereditet, anamneza, simptomi i trajanje simptoma), u odnosu na varijable utvrđenog zdravstvenog statusa, odnosno zdravstvenih posljedica (ishod, ambulantni tretman, funkcionalnost te broj...
"Psihijatrija u zajednici"
"Psihijatrija u zajednici"
Martina Zlopaša
Problemi mentalnog zdravlja javljaju se u svim kulturama bez obzira na dob i imaju veliki utjecaj na fizičko zdravlje ljudi koji su njome pogođeni. Psihičkim smetnjama pogođena je petina čovječanstva, a oko 5% populacije ima smetnje koje značajno ometaju radno i socijalno funkcioniranje. Mogućnost liječenja u zajednici je za Svjetsku zdravstvenu organizaciju pitanje temeljnih ljudskih prava. Psihijatrijskom bolesniku potrebno je omogućiti aktivnu rehabilitaciju i socioterapiju. U...
"Psihijatrijski bolesnici kao počinioci kaznenih djela"
"Psihijatrijski bolesnici kao počinioci kaznenih djela"
Barbara Rudan
Psihička bolest je poremećaj na planu doživljavanja i/ili ponašanja, funkcionalnog ili organskog porijekla, koji zahtijeva psihijatrijsku intervenciju, a ponekad i hospitalizaciju bolesnika. Prema hrvatskom zakonodavstvu osobe koje u vrijeme ostvarenja kaznenog djela nisu mogle shvatiti značenje svojeg postupanja ili nisu mogle vladati svojom voljom zbog duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje smatraju se...
"Psihološki aspekti poroda"
"Psihološki aspekti poroda"
Edin Bošnjaković
Tijekom trudnoće buduća majka doživljava niz psiholoških i fizioloških promjena koje omogućuju prilagodbu njezina organizma trudnoći, rastu i razvoju djeteta, prilagodbu na porođaj i tijek porođaja te dojenje. U ovom radu naglasak je na psihološke aspekte poroda, od kojih je ponajviše izražen strah. Strah izaziva spazam, što dovodi do dužeg i bolnijeg poroda, a dokazano je upravo strah može dovesti do blokade, te je trudnoću nužno dovršiti hitnim carskim rezom. Dokazano je...
"Psihološki pristup u palijativnoj skrbi"
"Psihološki pristup u palijativnoj skrbi"
Ivana Jupek
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je palijativna skrb cjelovit pristup održavanju kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji tijekom suočavanja s neizlječivom bolešću. Iako je smanjenje fizičke boli pacijenta najvažniji čimbenik palijativne skrbi, palijativna skrb podrazumijeva psihološku, duhovnu i socijalnu pomoć bolesniku i njegovoj obitelji. Osim što se ovakvim pristupom pacijentu želi omogućiti da živi što je aktivnije moguće do smrti, palijativna skrb...
"Psorijaza - kronična multisistemska bolest"
"Psorijaza - kronična multisistemska bolest"
Petra Taslak
Psorijaza je kronična, upalna, imunološki posredovana bolest kože. Uzrok nastanka nije u cijelosti poznat, ali se pretpostavlja da bolest nastaje međudjelovanjem nasljednih (genetskih) čimbenika i različitih čimbenika okoliša. Znanstveno je dokazano da psorijaza kao i brojne druge dermatološke bolesti, značajno utječu na kvalitetu života oboljelog. Cilj rada je prikazati metode terapije psorijaze, istaknuti kako psorijaza nije zarazna bolest kao i važnost davanja podrške...
"Puževi i školjkaši mediolitorala istočnog dijela ušća Neretve u ljetnom razdoblju"
"Puževi i školjkaši mediolitorala istočnog dijela ušća Neretve u ljetnom razdoblju"
Josipa Bantić
U ovom radu istraživan je sastav populacija bentoskih mekušaca na području ušća rijeke Neretve. Uzorkovanje je obavljano na dvije postaje, Ušće Neretve i Osinj, u rujnu i srpnju 2014. godine. Također su obavljena morfometrijska mjerenja te izračunat indeks kondicije komercijalno najvažnije i najzastupljenije vrste školjkaša Chamelea gallina. Duljina uzoraka kretala se u rasponu od 22,34 mm na postaji Ušće u srpnju do najmanje 15,36 mm na postaji Osinj u rujnu. Visina uzoraka...
"Rabies i antirabična obrada na području Dubrovnika"
"Rabies i antirabična obrada na području Dubrovnika"
Pavle Bilić
U ovom radu su prikazane spoznaje o zaraznoj bolesti bjesnoći (rabiesu) koja se prenosi kontaktom sa zaraženom životinjom (zoonoza). Od prvih pisanih tragova iz Mezopotamije, kroz srednji vijek i novo doba, donekle je prikazano nastojanje pojedinaca u borbi protiv opake, smrtonosne, bolesti. Značajne pomake u prevenciji bolesti prvi nam donosi Louis Pasteur 1884., kada predstavlja otkriće Francuskoj Akademiji Znanosti koja odobrava metodu zaštite populacije cijepljenjem. Nedugo nakon...
"Reproduktivni ciklus prugaste ladinke Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), (Mollusca: Bivalvia) na ušću rijeke Neretve"
"Reproduktivni ciklus prugaste ladinke Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), (Mollusca: Bivalvia) na ušću rijeke Neretve"
Tea Ćurković
Ovo istraživanje je dio sveobuhvatnijeg istraživanja prugaste ladinke, Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) kojeg je provela Bratoš Cetinić (2012.). Suvremenom metodom koja omogućuje mjerenje stanica sa histoloških preparata, izmjerene su oocite iz 83 ženki koje izdvojene iz ukupnog uzorka od 195 jedinki prikupljenih u periodu siječanj 2003.-siječanj 2004. godine. Ostali dio uzorka čine mužjaci. U dosadašnjim istraživanjima nije korištena ova metoda za utvrđivanje ...
"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
Andrej Jozinović
U ovom radu predstavljeni su prirodni i antropogeni utjecaji na morski okoliš, ribe i ostali ţivi svijet u moru. TakoĊer, predstavljeni su svi zahtjevi koje organizam mora zadovoljavati da bi bio ekološki indikator, kao i sposobnost riba da budu relevantan pokazatelj stanja morskog okoliša. Navedeno je koje se vrste riba mogu koristiti kao indikatori i na koji naĉin mogu ukazivati na promjene koje se odvijaju u moru, kao i kakvu ulogu imaju u odnosu s drugim organizmima. UtvrĊeno je...

Pages