Pages

Usporedba JPEG i JPEG 2000 normi
Usporedba JPEG i JPEG 2000 normi
Ante Grgurević
Nakon kratkog upoznavanja s kompresijom mirne slike i njene primjene, u radu će se predstaviti dvije kompresijske metode: JPEG i JPEG 2000. Objasnit će se njihova matematiĉka pozadina i na kraju uz pomoć programa ″Vc Demo″ usporedit će se ove metode mijenjajući odreĊene parametre kompresije.
Usporedna analiza (performansi prijenosa) zračnog sučelja radijskih sustava četvrte i pete generacije
Usporedna analiza (performansi prijenosa) zračnog sučelja radijskih sustava četvrte i pete generacije
Ante Mihaljević
U diplomskom radu predstavljene su generacije mobilnih komunikacijskih mreža od druge do pete generacije, s naglaskom na fizički i MAC sloj. U sklopu MAC sloja, funkciju mehanizma za ispravan prijenos podataka obavlja HARQ. Za procjenu QoS, odnosno kvalitete usluge, koriste se mnogi indikatori procjene performanse, a najvažnija je dakako procjena blokovske pogreške BLER. Međutim, uz BLER, intenzitet bitske pogreške BER također predstavlja neizostavan pokazatelj performanse. 4G sustavi...
Utjecaj demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo
Utjecaj demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo
Barbara Cvitanović
U ovom završnom radu razmatraju se utjecaji demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo. U prvom, uvodnom, dijelu rada razmatraju se osnovne odrednice populacijskih gibanja, najprije prirodna i mehanička gibanja. Zatim se prolazi kroz elemente strukture stanovništva, kako spolnim i dobnim, tako i obrazovnim, nacionalnim i vjerskim. Nakon toga prikazuju se ekonomske posljedice demografskih promjena kao što je utjecaj starenja stanovništva na tržište rada, na potrošnju i štednju te...
Utjecaj ekonomije razmjera na proces globalizacije
Utjecaj ekonomije razmjera na proces globalizacije
Sanda Tevšić
Globalizacija, jedna od najaktualnijih tema današnjice, to fenomen je koji je postao stvarnost koja dotiče naše živote, uzrokujući prave debate oko toga koliko je pozitivan odnosno negativan. Ipak, globalizaciju ne možemo okarakterizirati samo kao fenomen odnosno prolazni trend, nego kao međunarodni sustav koji u suvremeno doba natkriljuje i oblikuje unutarnju politiku i međunarodne odnose gotovo svih zemalja. Bez obzira na brojne negativne aspekte, pojavu globalizacije ispravno je...
Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama
Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama
Marija Barović
U diplomskom radu na temu Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama sustava kvalitete obavljeno je empirijsko istraživanje na području grada Dubrovnika. Cilj rada je ukazati na značenje fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama, posebno pri tome izdvajajući značenje elemenata fizičkog okruženja kao osnovu korisnikove percepcije u smislu kvalitete, vrijednosti i zadovoljstva. U ovom radu će se nastojati opravdati postavljene...
Utjecaj interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenika - interna komunikacija zaposlenih u odabranim gimnazijama i srednjim strukovnim školama
Utjecaj interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenika - interna komunikacija zaposlenih u odabranim gimnazijama i srednjim strukovnim školama
Jasmina Popović
Komunikacija je neizostavan segment u sferi poslovnog djelovanja, ĉesto i presudan, stoga je za svaku organizaciju od iznimnog znaĉaja uspješno komunicirati sa svojim dionicima te se koristiti raspoloţivim alatima i tehnikama odnosa s javnošću. Dobra interna komunikacija doprinosi ugodnijem radnom okruţju, boljem razumijevanju zaposlenih, kreativnijim rješenjima i idejama te posljediĉno boljoj produktivnosti. Internoj je komunikaciji potrebno posvetiti posebnu paţnju jer ona...
Utjecaj masovne komunikacije na stavove i percipranu vrijednost potrošača
Utjecaj masovne komunikacije na stavove i percipranu vrijednost potrošača
Ivana Tomičić
Komunikacija je jedna od temeljnih ljudskih aktivnosti. Razumijevanje komunikacije te odnosa medija i publika podrazumijeva definiranje temeljnih vrsta komunikacije. Prema teoretičarima, komunikaciju možemo podijeliti na neverbalnu, verbalnu i masovnu.. U oblike integrirane marketinške komunikacije ubrajaju se unaprjeđenje prodaje, osobna prodaja, odnosi s javnošću, publicitet i vanjsko oglašavanje. Masovni mediji su prijenosnici oglasa masovnoj ili ciljnoj publici. Ponašanje...
Utjecaj medija na ekološku svijest
Utjecaj medija na ekološku svijest
Stela Sušić
Ovaj rad bavi se problematikom utjecaja medija na ekološku svijest. U teoretskom dijelu rada analiziraju se uzroci i posljedice trenutne ekološke situacije, te razvoj i utjecaj medija kao društvene sile. Rad se ne bavi analizom medijskog sadržaja ekološke tematike, nego se povlači poveznica između ekološke krize i društvene krize u kojoj mediji predstavljaju sredstvo kojim se promiče konzumeristički način života, pod krinkom zelenog marketinga. Istraživački dio rada prikazat...
Utjecaj nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma u Republici Hrvatskoj
Utjecaj nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma u Republici Hrvatskoj
Barbara Vlahović
Glavna tema ovog rada bio je utjecaj hrvatskih nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma. Na ovu temu provela se anketa na uzorku od 547 ispitanika s područja cijele Republike Hrvatske te su analizirani napisi u Jutarnjem i Večernjem listu. Rezultati dvaju istraživanja pokazali su kako mediji utječu na društvenu percepciju terorizma te kako vijesti vezane uz ovaj fenomen plasiraju i kad za to nema posebne potrebe. Također, upitna je i etičnost medija pri...
Utjecaj normi i pravila o upravljanju rizicima na sigurnost u pomorskom prometu
Utjecaj normi i pravila o upravljanju rizicima na sigurnost u pomorskom prometu
Mateo Arneri
Ovim radom definiran je problem gubitaka velikog broja brodova u nerazjašnjenim okolnostima, te su postavljene osnovna hipoteza i podhipoteze gdje je potrebno istražiti povezanost tih nemilih događaja i međunarodne normative koja bi mogla imati utjecaj na pomorske nesreće. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) dopunjavanjem svojih konvencija SOLAS i MARPOL i njima pridruženih kodeksa nastoji podignuti stupanj sigurnosti brodova kroz postroženja tehničkih zahtjeva. Zbog velikog...

Pages