Pages

Razvoj tehnologije u morskom brodarstvu i lukama
Razvoj tehnologije u morskom brodarstvu i lukama
Pavo Slavić
U cijelom svijetu se, pod utjecajem znanstveno-tehnološke revolucije, dogaĎaju snaţne tehničke, tehnološke i organizacijske promjene. Navedene promjene podrazumijevaju specijalizaciju, automatizaciju te uvoĎenje informacijskih tehnologija. Navedeno utječe na cjelokupni način poslovanja kome se svi moraju prilagoditi. Morsko brodarstvo i luke takoĎer moraju ići u korak sa suvremenim promjenama i prilagoditi svoje poslovanje promjenama. Organizacija prijevoza putnika i robe se...
Razvoj turizma u Dubrovniku do Prvog svjetskog rata
Razvoj turizma u Dubrovniku do Prvog svjetskog rata
Franica Radić
U radu je prikazan povijesni razvoj turizma u Dubrovniku od njegovih početaka pa do Prvog svjetskog rata. Uvodni dio prikazuje osnovne komponente rada i materijale koji su korišteni u radu. Radi jasnije slike razvoja turizma, drugi dio rada govori o njegovim pretečama. Turizam se povezuje sa prvim putovanjima, kretanjima koja se odvijaju iz zdravstvenih, vjerskih i drugih razloga. Spominju se prva konačišta, krčme, ne samo na području Dubrovnika već se prati povijesni razvoj i na...
Razvoj web aplikacije učeničkog servisa
Razvoj web aplikacije učeničkog servisa
Josipa Nikolić
Ovaj rad opisuje proces izrade web aplikacije učeničkog servisa Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik. U radu su opisani modeli razvoja programske podrške, prikupljeni su i evidentirani korisnički zahtjevi na temelju kojih su izrađeni dizajn i arhitektura programskog rješenja. Opisani su scenariji korištenja aplikacije, a dizajn i arhitektura su opisani dijagramima slijeda, aktivnosti i razmještaja. Izrađena je shema baze podataka, analizirane su tehnologije korištene za...
Razvoj web sjedišta za posredovanje u prometu nekretninama
Razvoj web sjedišta za posredovanje u prometu nekretninama
Martina Vegar
Ovim diplomskim radom prikazana je izrada novog web sjedišta za trgovačko društvo koje se bavi posredovanjem u prometu nekretninama. Obavljena je analiza poslovanja trgovačkog društva, analiza konkurentskih agencija te zahtjeva korisnika. Na temelju istih, osmišljeno je i izrađeno novo web sjedište, te sustav za upravljanje sadržajem na stranici za administratora. Pri izradi su korištene tehnologije PHP i MySQL. Web sjedište posjetiteljima omogućava jednostavan pregled...
Računalne mreže i umrežavanje
Računalne mreže i umrežavanje
Ivan Testa
Razvojem i širenjem primjena osobnih računala raste i potreba za računalnim mrežama. Postoji više vrsta računalnih mreža ovisno o veličini, tehnologiji i rasporedu čvorova. Najpopularnija i najrasprostranjenija mreža na svijetu zove se Internet. Internet pruža brojne usluge, a obuhvaća cijeli svijet. Da bi se neko računalo povezalo na mrežu potrebna je i dodatna oprema koju čine kablovi, mrežne kartice i ostali mrežni uređaji kao što su modem, usmjerivač (router),...
Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika - obveznika poreza na dohodak
Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika - obveznika poreza na dohodak
Tina Bebić Kraljević
Cilj diplomskog rada “Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika – obveznika poreza na dohodak je bio istražiti i ukazati na specifičnosti računovodstvenog obuhvata poslovanja ove grupe obrtnika. Naime, svi obrtnici ne vode iste poslovne knjige. S obzirom na sustav oporezivanja kojem podliježu, svi obrtnici mogu se podijeliti na: obrtnike dobitaše i obrtnike dohodaše, a iz ove podjele proizlaze i razlike u poslovnim evidencijama obrtnika. U radu je, nakon teorijskog razmatranja...
Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Antonio Sašilo
U završnom radu obrađen je računovodstveni obuhvat zaliha sitnog inventara u hotelskom poslovnom sustavu. Pri razmatranju sitnog inventara često je prisutna dvojba koji kriterij razvrstavanja uzeti kao mjerodavan. Naime, uzme li se u obzir isključivo vrijeme upotrebe, sva sredstva koja se koriste dulje od jedne godine ili dulje od jednog normalnog trajanja poslovnog procesa uključivala bi se u dugotrajnu imovinu. Po ovoj osnovi sitni inventar, primjerice telefoni, pojedine vrste...
Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine u t. d. Dubrovnik Veritas d.o.o.
Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine u t. d. Dubrovnik Veritas d.o.o.
Marijela Nikolić
Imovina obuhvaća sve resurse kojima poslovni sustavi raspolažu s ciljem realizacije što je moguće veće ekonomske koristi ili nekog društveno potrebnog postavljenog cilja. Svaki poslovni sustav raspolaže određenom imovinom, a s obzirom na trajnost ona se može podijeliti na dugotrajnu i kratkotrajnu. Pri razmatranju dugotrajne imovine može se zaključiti da se ona većinom pojavljuje u materijalnim oblicima. Međutim, nematerijalni oblici dugotrajne imovine, premda su rjeđe...
Reforma državne i javne uprave u Hrvatskoj
Reforma državne i javne uprave u Hrvatskoj
Mario Katić
Javna uprava obuhvaća ministarstva, urede Vlade, državne urede i državne upravne organizacije kao središnja državna tijela. Javna uprava razvijala se kroz dugi niz godina, no značajniji napredak vidljiv je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 1990.-ih godina. Promjene su dodatno ubrzane zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju 2013. godine, prilikom čega su se zakoni i regulative morali uskladiti s europskima. Za državu i sve njezine stanovnike važno je konstantno raditi...
Reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Ivana Lovrić
U ovom završnom radu razmatraju se aktualna pitanja zdravstvenog sustava i reforme zdravstva u Republici Hrvatskoj. U prvom, uvodnom, dijelu rada razmatra se povijest zdravstva u državi, najprije organizacija zdravstvenog sustava RH pri samim početcima formiranja zdravstvenog sustava u RH. Zatim autorica prolazi kroz prvi krug reforma nakon preuzimanja zdravstvenog sustava nakon Domovinskog rata. U daljnjim dijelovima rada prikazuje se funkcioniranje sustava u bližoj povijesti, ekonomske...
Regresijska analiza pomorskog prometa
Regresijska analiza pomorskog prometa
Dario Stjepović
Cilj rada je analizirati čimbenike koji su važni za pomorski promet, dinamiku pomorskoga prometa, usporediti kretanja u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj te regresijskom i korelacijskom analizom utvrditi njihovu povezanost.Tako smo došli do zaključaka kako promet robe ovisi o razvijenosti luke kao i o globalnom kretanju uvoza i izvoza robe te da dinamika prijevoza putnika ne prati dinamiku prijevoza robe nego suzasebne cjeline. Prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj svoje konstantno...

Pages