Pages

Upravljanje markom u sportu
Upravljanje markom u sportu
Matea Jelavić
Marka se odnosi na skup svih očekivanja, misli, razmišljanja, saznanja, osjećaja i asocijacija koje potrošači imaju o određenom proizvodu, usluzi, državi, gradu ili regiji. Osim što naglašavaju posebne značajke proizvoda, marke smanjuju rizik prilikom procjene proizvoda jer pružaju garanciju kvalitete, podrijetla i performansi. Upravljanje je koncepcija koja omogućuje ostvarivanje dugoročne tržišne uspješnosti. Kako bi ostvarila dugoročni uspjeh poduzeća moraju težiti...
Upravljanje modularnim robotima
Upravljanje modularnim robotima
Vicko Prkačin
Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je čudesne stvari. Ljudska tehnologija dosegnula je međuzvjezdani prostor i najudaljenije kutke našega planeta. Kako nastavljamo s istraživanjem više smo svjesni koliko je naše znanje krhko. Mnoga područja još su neistražena, ali i nedostupna čovjeku. To nas nije obeshrabrilo, dapače, poslužilo je kao motiv za daljnji napredak i učenje. Rezultat toga su modularni roboti poput DTTO-a. Znanje i tehnologija iza njega opisani su u ovome radu....
Upravljanje otpadom u poduzeću  "Čistoća Dubrovnik d.o.o."
Upravljanje otpadom u poduzeću "Čistoća Dubrovnik d.o.o."
Maro Miljević
Ovim radom prezentirati će se sveobuhvatan način gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Rad prikazuje trenutno uspostavljen sustav gospodarenja otpadom kao i ciljeve i planove usklađenja poslovanja tvrtke sa jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljenima donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Navedeni zakon upravlja tokovima otpada u Republici Hrvatskoj i u cijelosti je usklađen sa europskom pravnom...
Upravljanje prihodima u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Upravljanje prihodima u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Marija Buconić
Suvremeno poslovanje, a posebice ono koje je pretežito determinirano eksternim čimbenicima, kakav je slučaj s hotelijerstvom, suočava se s kontinuiranim promjenama i izazovima. Uspješno rukovođenje i ispunjenje osnovnog cilja poslovanja, a to je ostvarenje što boljeg rezultata poslovanja, što bi u financijskom iskazu značilo realizaciju što više dobiti, zahtijeva poznavanje svih utjecajnih čimbenika, ali i svih metoda, tehnika i modela utjecaja na njih. S obzirom da je dobit...
Upravljanje prodajnim timom i motiviranje prodajnog osoblja
Upravljanje prodajnim timom i motiviranje prodajnog osoblja
Dijana Varezić
Razvoj zaposlenika predstavlja jedan od najvećih izazova s kojim se u današnje vrijeme susreću prodajni menadžeri. Poduzeća sve više resursa ulažu u obrazovanje i osposobljavanje prodajnih snaga. S obzirom na to koliko se vremena i novca godišnje ulaže u programe same obuke razumljivo je da je i zanimanje za procjenu učinaka koji pruža sami trening veoma veliko. Prodajne snage poduzeće informiraju o potrebama i zahtjevima samih kupaca. Prodajno usavršavanje prodavača u...
Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju
Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju
Ana Arapović
Predmet je završnog rada upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju. U radu se analiziraju suvremeni trendovi u upravljanju prostorom u maloprodajnom poslovanju. Upravljanje prostorom podrazumijeva povećanje funkcionalnosti prodajnog prostora te razmještaj proizvoda na police po odjelima ili kategorijama. Prostorom se upravlja u skladu s veliĉinom prodavaonice, asortimanom, ulazima i naĉinu kretanja kupaca po prodavaonici. Upravljanje prostorom dio je category...
Upravljanje rasklopnim postrojenjima srednjeg napona
Upravljanje rasklopnim postrojenjima srednjeg napona
Ivica Crnčević
Ovaj diplomski rad bavi se definiranjem rasklopnih postrojenja, upravljanjem postrojenjima i njihovoj zaštiti. U prvom dijelu rada govori se o sklopnim aparatima i različitim tehnikama prekidanja struje. Danas su u uporabi najčešće mehanički sklopni aparati koje dijelimo na prekidače, rastavljače i sklopke. Navedeni uređaji koriste se kod niskog, srednjeg i visokog napona. U radu će se prikazati osnovna podjela sklopnih aparata te objasniti njihov princip rada. U nastavku rada su...
Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
Marija Gnječ
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u osiguravajućim društvima. Upravljanje rizicima je vrlo složen proces kojim upravljaju menadžeri u cilju minimiziranja troškova društva. Rizik je sastavni dio ljudskog društva i on potiče fizičke i pravne osobe na zaštitu osobnog života i imovine kroz efikasni sustav zaštite od potencijalnih opasnosti, putem životnog i neživotnog osiguranja. Osiguranje se pojavljuje kao najvažniji oblik zaštite od rizika pojedinaca...
Upravljanje strategijama marketinga na području Makarske kao turističke destinacije
Upravljanje strategijama marketinga na području Makarske kao turističke destinacije
Tanja Juran
Budući da je turističko tržište veoma izazovno i dinamično, te da se preferencije turista konstantno mijenjaju i povećavaju, stvara se potreba da se što brže reagira u pogledu unapređenja turističke ponude odnosno ponude turističkog proizvoda i ostvarenja konkurentske prednosti. Svrha rada prikazati važnost marketinških strategija u unapređenju turističke ponude destinacije, u ovom slučaju grada Makarske uz cilj ukazivanja važnosti kreiranja marketinškog plana i...
Upravljanje stresom i vremenom
Upravljanje stresom i vremenom
Iva Marinović
Sve ubrzaniji stil života i konstantan porast konkurentnosti na tržištu rada rezultirali su nedostatkom vremena i povećanjem stresa. Uslijed porasta visoko kvalificirane radne snage i neograničene dostupnosti informacija, pojedinac je prisiljen osigurati svoju egzistenciju i konkurentnost. U takvim situacijama ljudi teško usklađuju svoje privatne i poslovne obveze, što u konačnici rezultira pojavljivanjem stresora. Smanjena razina uspješnosti često dovodi do izoliranja i...
Upravljanje u lukama nautičkog turizma
Upravljanje u lukama nautičkog turizma
Dario Mikulić
Luka nautičkog turizma, kao i svaka druga poslovna organizacija da bi uspješno djelovala zahtjeva uspješan menadžment. Uspješni menadžment se u današnjem poslovnom svijetu definira kroz poznavanje i praktičnu upotrebu planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontroliranja odnosno funkcija menadžmenta. Planiranjem dobivamo odgovor gdje smo sad i gdje želimo biti, preko organiziranja poslovne strukture luke, zapošljavanjem kvalitetnog kadra te uspješnog vodstva...
Upravljanje zalihama
Upravljanje zalihama
Ante Vegar
U ovom radu analizira se upravljanje zalihama kao najvažnijoj zadaći poduzeća i nalaženje optimalnog odnosa između proizvoda na zalihama i razine servisa isporuke. Upravljanjem zalihama smatra se praćenje zaliha od ulaska u poduzeće do trenutka njihova postajanja kao imovine poduzeća. U teoriji razlikujemo tradicionalne i suvremene metoda upravljanja zalihama. Tradicionalne statične modele (EOQ, EPQ) u posljednje vrijeme sve više zamjenjuju suvremeni modeli (JIT, DRP, MRP) koji...

Pages