Pages

Razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Jelena Andričević
Nautički turizam razvija se kontinuirano visokim razvojnim stopama. Ovaj razvoj u svim zemljama Europe i svijeta ima, od samog početka, trend kontinuiranog rasta pa je svrha i cilj istraživanja nautičkog turizma ukazati na karakteristike osnovnih nacionalnih strateških modela razvoja, analizirajući prednosti i nedostatke kako bi se iskoristio sav potencijal i time dovela Hrvatska u red vodećih turističkih zemalja. Hrvatska je poznata po iznimnoj ljepoti, sačuvanosti flore i faune, a...
Razvoj pomorskih karata i izvedbeni sustavi ECDIS
Razvoj pomorskih karata i izvedbeni sustavi ECDIS
Stjepko Begušić
2018. godine završava prijelazno razdoblje uvođenja ECDIS-a. Nakon toga ECDIS, kao primarni navigacijski sustav, ostaje jedini sustav koji će se moći koristiti za planiranje putovanja, vođenje plovidbe i izvršavanje ostalih navigacijskih zadataka. Papirnate pomorske karte, a kako stvari stoje i ostale službene nautičke publikacije, prema predviđanjima više neće biti obvezne/prisutne na brodovima. ECDIS preglednik elektronskih karata i informacijski sustav je osnovni standard...
Razvoj pomorskog prijevoza kontejnera
Razvoj pomorskog prijevoza kontejnera
Mateo Damjanović
Prijevoz tereta kontejnerima je danas jedan od najrasprostranjenijih modernih tehnologija transporta, a početak primjene kontejnera u prijevozu robe započeo je još 50-tih godina prošlog stoljeća. Prema procjenama, danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Od svojih početaka do danas dizajn brodova za prijevoz kontejnera se mijenjao i danas su to tzv. „mega“ brodovi velikih kapaciteta i brzine. Razvoj dizajna i tehnologije utječe i...
Razvoj porivnih strojeva i alternative sadašnjice
Razvoj porivnih strojeva i alternative sadašnjice
Filip Glamuzina
U radu je opisan razvoj porivnih sustava plovila tijekom povijesti, te pregled potencijalnih budućih porivnih sustava usklađenih s modernim zahtjevima financijske učinkovitosti plovidbe i stalnih zahtjeva smanjivanja zagađenja porivnih sustava. Od samog početka plovidbe traži se učinkoviti i održivi način poriva broda. Sve je započelo iskorištavanjem ljudske snage za plovidbu uz pomoć vesala, da bi se zatim došlo do otkrića da vjetar uvelike ubrzava i olakšava plovidbu. Vjetar...
Razvoj socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj
Vicko Mantalica
Socijalni turizam je relativno nov pojam kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Sam fenomen socijalnog turizma je prepoznat još 50-ih godina 20. stoljeća, a ova tema je donedavno bila neopravdano zapostavljena u znanstvenoj i stručnoj javnosti jer se pravo na odmor smatralo luksuzom koji je dopušten samo pojedinima, dok se socijalni turizam zauzima upravo za suprotno, tj. socijalni turizam gleda turizam kao ''turizam za sve'' gdje svi imaju pravo na odmor i razonodu, kao svoje ljudsko pravo,...
Razvoj tehnologije u morskom brodarstvu i lukama
Razvoj tehnologije u morskom brodarstvu i lukama
Pavo Slavić
U cijelom svijetu se, pod utjecajem znanstveno-tehnološke revolucije, dogaĎaju snaţne tehničke, tehnološke i organizacijske promjene. Navedene promjene podrazumijevaju specijalizaciju, automatizaciju te uvoĎenje informacijskih tehnologija. Navedeno utječe na cjelokupni način poslovanja kome se svi moraju prilagoditi. Morsko brodarstvo i luke takoĎer moraju ići u korak sa suvremenim promjenama i prilagoditi svoje poslovanje promjenama. Organizacija prijevoza putnika i robe se...
Razvoj turizma u Dubrovniku do Prvog svjetskog rata
Razvoj turizma u Dubrovniku do Prvog svjetskog rata
Franica Radić
U radu je prikazan povijesni razvoj turizma u Dubrovniku od njegovih početaka pa do Prvog svjetskog rata. Uvodni dio prikazuje osnovne komponente rada i materijale koji su korišteni u radu. Radi jasnije slike razvoja turizma, drugi dio rada govori o njegovim pretečama. Turizam se povezuje sa prvim putovanjima, kretanjima koja se odvijaju iz zdravstvenih, vjerskih i drugih razloga. Spominju se prva konačišta, krčme, ne samo na području Dubrovnika već se prati povijesni razvoj i na...
Razvoj web aplikacije učeničkog servisa
Razvoj web aplikacije učeničkog servisa
Josipa Nikolić
Ovaj rad opisuje proces izrade web aplikacije učeničkog servisa Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik. U radu su opisani modeli razvoja programske podrške, prikupljeni su i evidentirani korisnički zahtjevi na temelju kojih su izrađeni dizajn i arhitektura programskog rješenja. Opisani su scenariji korištenja aplikacije, a dizajn i arhitektura su opisani dijagramima slijeda, aktivnosti i razmještaja. Izrađena je shema baze podataka, analizirane su tehnologije korištene za...
Razvoj web sjedišta za posredovanje u prometu nekretninama
Razvoj web sjedišta za posredovanje u prometu nekretninama
Martina Vegar
Ovim diplomskim radom prikazana je izrada novog web sjedišta za trgovačko društvo koje se bavi posredovanjem u prometu nekretninama. Obavljena je analiza poslovanja trgovačkog društva, analiza konkurentskih agencija te zahtjeva korisnika. Na temelju istih, osmišljeno je i izrađeno novo web sjedište, te sustav za upravljanje sadržajem na stranici za administratora. Pri izradi su korištene tehnologije PHP i MySQL. Web sjedište posjetiteljima omogućava jednostavan pregled...
Računalne mreže i umrežavanje
Računalne mreže i umrežavanje
Ivan Testa
Razvojem i širenjem primjena osobnih računala raste i potreba za računalnim mrežama. Postoji više vrsta računalnih mreža ovisno o veličini, tehnologiji i rasporedu čvorova. Najpopularnija i najrasprostranjenija mreža na svijetu zove se Internet. Internet pruža brojne usluge, a obuhvaća cijeli svijet. Da bi se neko računalo povezalo na mrežu potrebna je i dodatna oprema koju čine kablovi, mrežne kartice i ostali mrežni uređaji kao što su modem, usmjerivač (router),...
Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika - obveznika poreza na dohodak
Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika - obveznika poreza na dohodak
Tina Bebić Kraljević
Cilj diplomskog rada “Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika – obveznika poreza na dohodak je bio istražiti i ukazati na specifičnosti računovodstvenog obuhvata poslovanja ove grupe obrtnika. Naime, svi obrtnici ne vode iste poslovne knjige. S obzirom na sustav oporezivanja kojem podliježu, svi obrtnici mogu se podijeliti na: obrtnike dobitaše i obrtnike dohodaše, a iz ove podjele proizlaze i razlike u poslovnim evidencijama obrtnika. U radu je, nakon teorijskog razmatranja...
Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Antonio Sašilo
U završnom radu obrađen je računovodstveni obuhvat zaliha sitnog inventara u hotelskom poslovnom sustavu. Pri razmatranju sitnog inventara često je prisutna dvojba koji kriterij razvrstavanja uzeti kao mjerodavan. Naime, uzme li se u obzir isključivo vrijeme upotrebe, sva sredstva koja se koriste dulje od jedne godine ili dulje od jednog normalnog trajanja poslovnog procesa uključivala bi se u dugotrajnu imovinu. Po ovoj osnovi sitni inventar, primjerice telefoni, pojedine vrste...

Pages