Pages

Učestalost tematike rata, patriotizma i šovinizma u igranim hrvatskim filmovima od 2000.-2017.
Učestalost tematike rata, patriotizma i šovinizma u igranim hrvatskim filmovima od 2000.-2017.
Alga Ivanamarija Alić
Rad se bavi nastankom i razvitom svjetskog i hrvatskog filma, te učestalosti tematika rata, patriotizma i šovinizma u modernim hrvatskim uradcima. U prvom dijelu rada je analizirana povijest filma u svijetu, te je pojašnjenja terminologija vezana za film, faze nastajanja koje prolazi, ali i festivali putem kojih se sami filmovi nagrađuju i prezentiraju široj javnosti. Potom je rađena povijesna analiza hrvatskog filma, spomenuti su hrvatski filmski festivali, ali su...
Učinkovitost ekonomike ponude u upravljanju poslovnim ciklusima
Učinkovitost ekonomike ponude u upravljanju poslovnim ciklusima
Ela Tunović
Važnost proučavanja poslovnih ciklusa je u određivanju trenutačnoga stanja predviđanja budućih cikličkih kretanja kako bi se moglo utjecati na njih. Ciklus je zapravo kružni tijek imovine (posjedovnih dobara) od novca preko zaliha i potraživanja pa sve natrag do novca. Teorija ekonomike ponude (supply side economics) spada u neoklasične teorije poslovnih ciklusa. Višestruke mjere proizvodnog kapaciteta gospodarstva kreću se zajedno s poslovnim ciklusom. Ove fluktuacije sugeriraju...
Ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda
Ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda
Mato Bender
Tema je završnog rada ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda. Cilj je ovoga rada ukazati na postojeće metode uštede goriva, njihovu vaţnost, karakteristike i rezultirajuće efekte. Uz sažetak, uvod, diskusiju i zaključak završni rad sastoji se od šest dijelova: Energetska bilanca broda, Mogućnosti uštede energije na brodu, Povezanost potrošnje energije (goriva) sa stanjem trupa broda, Metode uštede goriva s utjecajem na stanje trupa broda, Metode uštede goriva...
Valuacije poduzeća pomoću metode diskontiranih novčanih tokova (D.C.F.)
Valuacije poduzeća pomoću metode diskontiranih novčanih tokova (D.C.F.)
Frano Palfi
Pojam valuacije poduzeća obuhvaća brojne metode kojima se nastoji utvrditi vrijednost poduzeća koja nam služi kao osnova za planiranje investicija u poduzeće. Najčešće korištena metoda valuacije poduzeća je DCF metoda. Navedena metoda temelji se fundamentalnoj (osnovnoj) analizi, odnosno analizi financijskih izvještaja poduzeća i projekciju poslovanja. Za ovu analizu potrebna su tri glavna inputa, odnosno ulazna podatka za vrednovanje poduzeća modelom: slobodni novčani tokovi...
Vanjski pokretači promjena poduzeća
Vanjski pokretači promjena poduzeća
Kristina Žilić
U suvremenom svijetu,poduzeća se stalno susreću s promjenama uzrokovanim vanjskim pokretačima,koje ih stalno prisiljavaju na prilagodbu i novi način poslovanja. Organizacija i svi organizacijski procesi su dinamični element svakog poduzeća, koji tijekom svojeg životnog vijeka neprestano uvodi i provodi promjene koje su nužne za uspješno upravljanje poduzećem. Promjene u poduzeću rezultat su okruženja u kojem ono djeluje. Svako poduzeće jedinstveno je za sebe, upravo zbog...
Vanjski uzročnici oštećenja litografija
Vanjski uzročnici oštećenja litografija
Davor Katičić
Ovim radom se ukazuje na sve vrste oštećenja litografija, s naglaskom na vanjske čimbenike. Obzirom da se na dosta čimbenika ne može utjecati, također su dane smjernice čuvanja i zaštite papirne građe tzv. prevencije te načina restauriranja i sprječavanja daljnjeg propadanja. Naglasak je stavljen na tehnike plošnog indirektnog tiska među kojima spada litografija. Diplomski rad je koncipiran u dva dijela, od kojeg je prvi dio teorijski i objašnjavaju se tehnike tiska do...
Vanjski uzročnici oštećenja na umjetninama od papira
Vanjski uzročnici oštećenja na umjetninama od papira
Valnea Gjivić
Tema završnog rada vezana je najvećim dijelom uz vanjske uzročnike oštećenja na umjetninama na papiru. Rad se fokusira na relativnu vlagu, temperaturu, biološke uzroke i zagađivače zraka te kako kontroliranjem i provjeravanjem tih čimbenika spriječiti oštećenja na papiru. Teorijski dio bavi se još i biološkim, kemijskim i mehaničkim oštećenjima koje su prouzrokovali vanjski čimbenici tj. okolina. U praktičnom dijelu rad se bazira na cijeli konzervatorsko-restauratorski...
Važnost komunikacijskih vještina u poslovnom pregovaranju
Važnost komunikacijskih vještina u poslovnom pregovaranju
Miran Redžić
Rad se bavi glavnim aspektima pregovaranja kao jednim od ključnih poslovnih procesa te komunikacije kao neizostavnog dijela takvog procesa. Suvremeno poslovanje karakteriziraju uvjeti zaoštravanja konkurencije i kontinuiranih promjena te kao takvo nameće potrebu za pridavanje važnosti određenim vještinama i znanjima. U ovom slučaju, vaţno je ovladati komunikacijskim vještinama kako bi se unaprijedile pregovaračke, a samim time i doprinjelo povećanju vjerojatnosti uspješnog ishoda...
Važnost odabira optimalnog prodajnog spleta kod posrednika u turizmu
Važnost odabira optimalnog prodajnog spleta kod posrednika u turizmu
Marija Šimunović
U radu je naglasak na promjene u poslovanju turističkih posrednika koje su prvenstveno posljedica uporabe novih komunikacijskih tehnologija. Zahvaljujući novoj tehnologiji, korištenje direktnih oblika distribucije u turizmu često se i lako primjenjuje. Zbog velikog broja inovacija na globalnom tržištu, često se preispituje uloga posrednika u turizmu. Turističke agencije i turoperatori moraju se prilagoditi novim uvjetima na tržištu, ili se neće moći izboriti s konkurencijom. Rad...
Važnost poduzetničkih vještina za upravljanje IT poduzećima
Važnost poduzetničkih vještina za upravljanje IT poduzećima
Silvija Bezer
IT djelatnost omogućava poduzećima plasiranje proizvoda bilo gdje u svijetu, jednostavnije pronalaženje investitora, ostvarivanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Ova poduzeća rastu znatno brže od malih i srednjih poduzeća u ostalim djelatnostima zbog ugovaranja poslova velike vrijednosti i napretka tehnologije. No, upravo brzina rasta, pogotovo ukoliko je nekontrolirana, može izazvati značajne probleme IT malim i srednjim poduzećima u područjima upravljanja promjenama,...
Važnost učenja za razvoj poduzetničkih vještina
Važnost učenja za razvoj poduzetničkih vještina
Ana Sršen
Rad govori o važnosti učenja za razvoj poduzetničkih vještina. Na samom početku je definiran pojam vještine kao stečene sposobnosti za obavljanje neke radnje. Dakle, da bi se neka vještina usavršila potrebno je biti spreman na kontinuirano vježbanje i učenje. Svaki dan je prilika za stjecanje novih znanja. Stoga se koncepcija cjeloživotnog učenja javlja kao ključni čimbenik uspjeha u 21. stoljeću. Doživotno učenje je trajan proces i njime svaka osoba širi svoja...
Vijak sa zakretnim krilima
Vijak sa zakretnim krilima
Luka Gulin
Rad se bavi opisom vijka sa zakretnim krilima. Uz pregled prednosti i nedostataka u odnosu na druge vrste poriva, njegovu primjenu, definirani su materijali za izradu koji se biraju ovisno o području eksploatacije broda i uvjetima koji se postavljaju pred vijak. Najveća pažnja posvećena je glavnim komponentama mehanizma zakretanja krila, te principu njihova djelovanja. Zbog neizbježne ekonomije u eksploataciji broda, u radu su spomenuta osnovna načela upravljanja i regulacije ovakve...

Pages