Pages

Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju
Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju
Ana Arapović
Predmet je završnog rada upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju. U radu se analiziraju suvremeni trendovi u upravljanju prostorom u maloprodajnom poslovanju. Upravljanje prostorom podrazumijeva povećanje funkcionalnosti prodajnog prostora te razmještaj proizvoda na police po odjelima ili kategorijama. Prostorom se upravlja u skladu s veliĉinom prodavaonice, asortimanom, ulazima i naĉinu kretanja kupaca po prodavaonici. Upravljanje prostorom dio je category...
Upravljanje rasklopnim postrojenjima srednjeg napona
Upravljanje rasklopnim postrojenjima srednjeg napona
Ivica Crnčević
Ovaj diplomski rad bavi se definiranjem rasklopnih postrojenja, upravljanjem postrojenjima i njihovoj zaštiti. U prvom dijelu rada govori se o sklopnim aparatima i različitim tehnikama prekidanja struje. Danas su u uporabi najčešće mehanički sklopni aparati koje dijelimo na prekidače, rastavljače i sklopke. Navedeni uređaji koriste se kod niskog, srednjeg i visokog napona. U radu će se prikazati osnovna podjela sklopnih aparata te objasniti njihov princip rada. U nastavku rada su...
Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
Marija Gnječ
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u osiguravajućim društvima. Upravljanje rizicima je vrlo složen proces kojim upravljaju menadžeri u cilju minimiziranja troškova društva. Rizik je sastavni dio ljudskog društva i on potiče fizičke i pravne osobe na zaštitu osobnog života i imovine kroz efikasni sustav zaštite od potencijalnih opasnosti, putem životnog i neživotnog osiguranja. Osiguranje se pojavljuje kao najvažniji oblik zaštite od rizika pojedinaca...
Upravljanje strategijama marketinga na području Makarske kao turističke destinacije
Upravljanje strategijama marketinga na području Makarske kao turističke destinacije
Tanja Juran
Budući da je turističko tržište veoma izazovno i dinamično, te da se preferencije turista konstantno mijenjaju i povećavaju, stvara se potreba da se što brže reagira u pogledu unapređenja turističke ponude odnosno ponude turističkog proizvoda i ostvarenja konkurentske prednosti. Svrha rada prikazati važnost marketinških strategija u unapređenju turističke ponude destinacije, u ovom slučaju grada Makarske uz cilj ukazivanja važnosti kreiranja marketinškog plana i...
Upravljanje stresom i vremenom
Upravljanje stresom i vremenom
Iva Marinović
Sve ubrzaniji stil života i konstantan porast konkurentnosti na tržištu rada rezultirali su nedostatkom vremena i povećanjem stresa. Uslijed porasta visoko kvalificirane radne snage i neograničene dostupnosti informacija, pojedinac je prisiljen osigurati svoju egzistenciju i konkurentnost. U takvim situacijama ljudi teško usklađuju svoje privatne i poslovne obveze, što u konačnici rezultira pojavljivanjem stresora. Smanjena razina uspješnosti često dovodi do izoliranja i...
Upravljanje u lukama nautičkog turizma
Upravljanje u lukama nautičkog turizma
Dario Mikulić
Luka nautičkog turizma, kao i svaka druga poslovna organizacija da bi uspješno djelovala zahtjeva uspješan menadžment. Uspješni menadžment se u današnjem poslovnom svijetu definira kroz poznavanje i praktičnu upotrebu planiranja, organiziranja, kadroviranja, vođenja i kontroliranja odnosno funkcija menadžmenta. Planiranjem dobivamo odgovor gdje smo sad i gdje želimo biti, preko organiziranja poslovne strukture luke, zapošljavanjem kvalitetnog kadra te uspješnog vodstva...
Upravljanje zalihama
Upravljanje zalihama
Ante Vegar
U ovom radu analizira se upravljanje zalihama kao najvažnijoj zadaći poduzeća i nalaženje optimalnog odnosa između proizvoda na zalihama i razine servisa isporuke. Upravljanjem zalihama smatra se praćenje zaliha od ulaska u poduzeće do trenutka njihova postajanja kao imovine poduzeća. U teoriji razlikujemo tradicionalne i suvremene metoda upravljanja zalihama. Tradicionalne statične modele (EOQ, EPQ) u posljednje vrijeme sve više zamjenjuju suvremeni modeli (JIT, DRP, MRP) koji...
Usporedba JPEG i JPEG 2000 normi
Usporedba JPEG i JPEG 2000 normi
Ante Grgurević
Nakon kratkog upoznavanja s kompresijom mirne slike i njene primjene, u radu će se predstaviti dvije kompresijske metode: JPEG i JPEG 2000. Objasnit će se njihova matematiĉka pozadina i na kraju uz pomoć programa ″Vc Demo″ usporedit će se ove metode mijenjajući odreĊene parametre kompresije.
Usporedna analiza (performansi prijenosa) zračnog sučelja radijskih sustava četvrte i pete generacije
Usporedna analiza (performansi prijenosa) zračnog sučelja radijskih sustava četvrte i pete generacije
Ante Mihaljević
U diplomskom radu predstavljene su generacije mobilnih komunikacijskih mreža od druge do pete generacije, s naglaskom na fizički i MAC sloj. U sklopu MAC sloja, funkciju mehanizma za ispravan prijenos podataka obavlja HARQ. Za procjenu QoS, odnosno kvalitete usluge, koriste se mnogi indikatori procjene performanse, a najvažnija je dakako procjena blokovske pogreške BLER. Međutim, uz BLER, intenzitet bitske pogreške BER također predstavlja neizostavan pokazatelj performanse. 4G sustavi...
Utjecaj demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo
Utjecaj demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo
Barbara Cvitanović
U ovom završnom radu razmatraju se utjecaji demografskih kretanja na hrvatsko gospodarstvo. U prvom, uvodnom, dijelu rada razmatraju se osnovne odrednice populacijskih gibanja, najprije prirodna i mehanička gibanja. Zatim se prolazi kroz elemente strukture stanovništva, kako spolnim i dobnim, tako i obrazovnim, nacionalnim i vjerskim. Nakon toga prikazuju se ekonomske posljedice demografskih promjena kao što je utjecaj starenja stanovništva na tržište rada, na potrošnju i štednju te...
Utjecaj ekonomije razmjera na proces globalizacije
Utjecaj ekonomije razmjera na proces globalizacije
Sanda Tevšić
Globalizacija, jedna od najaktualnijih tema današnjice, to fenomen je koji je postao stvarnost koja dotiče naše živote, uzrokujući prave debate oko toga koliko je pozitivan odnosno negativan. Ipak, globalizaciju ne možemo okarakterizirati samo kao fenomen odnosno prolazni trend, nego kao međunarodni sustav koji u suvremeno doba natkriljuje i oblikuje unutarnju politiku i međunarodne odnose gotovo svih zemalja. Bez obzira na brojne negativne aspekte, pojavu globalizacije ispravno je...
Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama
Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama
Marija Barović
U diplomskom radu na temu Utjecaj fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama sustava kvalitete obavljeno je empirijsko istraživanje na području grada Dubrovnika. Cilj rada je ukazati na značenje fizičkog okruženja na kvalitetu usluga u zdravstvenim ustanovama, posebno pri tome izdvajajući značenje elemenata fizičkog okruženja kao osnovu korisnikove percepcije u smislu kvalitete, vrijednosti i zadovoljstva. U ovom radu će se nastojati opravdati postavljene...

Pages