Pages

Sunčeva radijacija
Sunčeva radijacija
Đuro Bilić
Ovaj rad uvodi nas u osnove vremena i klime, pojmova koji su bili predmet proučavanja još od najstarijih poznatih civilizacija. Zatim se obrađuje središnja tema ovog rada, tj. jedan od najvažnijih klimatskih elemenata, Sunčeva radijacija. Objasnit će se Sunce te uloga Sunca u našem Sunčevom sustavu. Opisat će se vrste Sunčevog zračenja, procese koji se na Zemlji javljaju uslijed djelovanja Sunčevih zraka te uloga Zemljine atmosfere u održavanju stabilne energetske bilance...
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Milivoj Peran
Osnovni razlog za ugradnju sustava inertnog plina na brodu je smanjenje opasnosti od požara i eksplozije u tankovima tereta te je uvedeno niz međunarodnih propisa i zahtjeva koje sustav mora zadovoljiti. Sustav inertnog plina ugrađen u VLCC “NIBAN“ sastoji se od glavnog postrojenja inertnog plina, u kojem se inertni plin dobiva iz ispušnih plinova generatora pare i neovisnog generatora koji služi za nadopunu. U završnom radu opisan je sustava inertnog plina na VLCC “NIBAN“ te...
Sustav internih i eksternih kontrola
Sustav internih i eksternih kontrola
Ante Curić
Eksterna revizija te interna kontrola važni su mehanizmi korporativnog upravljanja koji mogu značajno podići kvalitetu poslovanja poduzeća. Cilj eksterne revizije je procijeniti istinitost i objektivnost u prezentiranju informacija u financijskim izvještajima kako bi se povećala vjerodostojnost i pouzdanost informacija koje daju financijski izvještaji. Interne kontrole uspostavlja uprava i menadžment poduzeća te su sastavni dio vođenja i upravljanja rizicima. Ujedno su i izravno...
Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Mislav Perić
Kontrola je nužan i neizbježan dio svih poslovnih aktivnosti, te se odvija na svim razinama poslovanja. Za organizaciju i provedbu kontrole odgovoran je menadžment, a zainteresiranost uprave za ovaj segment je nedvojbena s obzirom da o kontroli u velikoj mjeri ovisi kvaliteta rukovođenja, kao i uspješnost poslovanja. Kao temeljna sastavnica sustava kontrole u većini se poslovnih subjekata javlja upravo računovodstvena kontrola koja je i predmet razmatranja u ovom radu....
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Antonio Stjepović
U radu je prikazan sustav za gašenje požara vodenom maglom. Opisane su komponente sustava, te vrste izvedbi i primjene. Na brodu se najčešće koristi jedinica sprinkler sisaljke (SPU- Sprinkler Pump Unit), stoga je obrađena u potpunosti. Od upotrebe preko servisa, održavanja te otklanjanja kvarova. Sustav je također uspoređen sa sličnim protupožarnim sistemima.
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Andrija Putica
Tema ovog rada su sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu. Sukladno tome opisano je kako rade i kako su integrirani na brod. Prije svega je potrebno obraditi od kojih komponenti se sastoje, za što služi pojedina komponenta, teoretske osnove, te posebno pristupanje načinu rada pri brodskim uvjetima. U sustavima ventilacije obrađena je prvo prirodna pojava ventilacije da bi mogli shvatiti kako ona djeluje, te je obrađeno zašto je ventilacija potrebna. Nakon toga nastavljamo sa...
Sustavi za davanje preporuka
Sustavi za davanje preporuka
Luka Krnetić
U početku rada se objašnjavaju određeni razlozi koji čine sustav za davanje preporuka nužnim u današnjem svijetu, kao i područje strojnog učenja, pošto se metode strojnog učenja koriste u svrhu rješavanja problema s kojima se sustavi za davanje preporuka susreću. Prvo se objašnjavaju sustavi za davanje preporuka koji preporuku temelje prema sadržaju, dok se u daljnjem dijelu rada objašnjavaju sustavi koji pružaju preporuke na temelju kolaboracije, to jest, zajedničkih akcija...
Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
Josip Urljević
Zbog iznimno značajne uloge u razvoju života na zemlji, polazna točka ovoga rada je definiranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i svih njegovih resursa koji su neiscrpni i stalno prisutni u prirodi i ne možemo ih potrošiti, zato što se neprestano obnavljaju. Prije svega se ubraja energija sunčevog zračenja, vjetra, vodenih tokova, valova, geotermalna energija i energija biomasa. Energija sunčevog zračenja nam je prijeko potrebna za život bez koje ne bih...
Sustavni pristup upravljanja kvalitetom u funkciji efikasnog plasmana turističkog proizvoda
Sustavni pristup upravljanja kvalitetom u funkciji efikasnog plasmana turističkog proizvoda
Ante Primorac
U ovom završnom radu prikazan je sustavni pristup upravljanja kvalitetom koji za cilj ima što uspješniji plasman turističkog proizvoda. Naglasak je na kvaliteti proizvoda i usluga koje se nude na tržištu, te se čitatelja upoznaje sa definicijama kvalitete, upravljanja kvalitetom i sa najvažnijim događajima koji su obilježili kvalitetu od njezinih najranijih početaka do danas. Korištena je brojna literatura, od knjiga, članaka i stručnih radova kako bi se utvrdila stajališta...
Suvremeni menadžment ljudskih potencijala u poduzećima morskog brodarstva
Suvremeni menadžment ljudskih potencijala u poduzećima morskog brodarstva
Mario Pavlović
Upravljanje ljudskim potencijalima postaje ne samo najznačajnija poslovna funkcija, nego i specifična filozofija i pristup upravljanju (menadžmentu) koja ljude smatra najvažnijim potencijalom te ključnom strategijskom i konkurentskom prednošću. Širok spektar djelatnosti kojima se bavi menadžment ljudskih potencijala govori o velikoj važnosti ove funkcije menadžmenta i neophodnosti njene implementacije za sva ona poduzeća koja ţeže da se održe i postanu konkurentni na polju...
Suvremeni modeli upravljanja kvalitetom
Suvremeni modeli upravljanja kvalitetom
Juraj Krmek
Ovaj rad će opisati upravljanje kvalitete kroz različite modele, opisati će se pojam kvalitete, te ostali pojmovi koji su usko vezani uz kvalitetu. Detaljno će se opisati i objasniti alati i pristupi s kojima se upravlja kvalitetom. Kroz opis modela upravljanja kvalitete nastojati će se prikazati najbolji mogući način upravljanja kvalitetom u procesu proizvodnje, te upravljanja nesukladnostima. U radu su prikazani sveobuhvatni modeli upravljanja kvalitete kao što su Six Sigma, EFQM,...

Pages