disertacija
DOSELJAVANJE IZ MEDITERANSKIH ZEMALJA U DUBROVNIK (1808. – 1918.)

Ariana Violić-Koprivec (2018)
Sveučilište u Dubrovniku