Pages

"Aktivni bankarski poslovi"
"Aktivni bankarski poslovi"
Ana Sršen
Tema ovoga rada su aktivni bankarski poslovi, njihova podjela i uloga u poslovanju banke. Predmet istraživanja su ponude kredita građanima i poduzećima na primjeru OTP banke, Privredne Banke Zagreb te Zagrebačke banke. Rad je podijeljen na četiri osnovna dijela. Nakon uvoda slijedi teoretski dio rada u kojem je objašnjen pojam aktivnih bankarskih poslova te izvršena njihova podjela. Nakon teoretskog dijela slijedi empirijski dio rada u kojem je istražena ponuda kredita triju...
"Akutni glaukom"
"Akutni glaukom"
Marin Žderić
CILJ: Prikazati incidenciju akutnog glaukoma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji METODE: Studija je retrospektivna i iz dokumentacije Odjela za oftalmologiju i optometriju analizira oboljele od akutnog glaukoma u vremenskom periodu od 1.1.1995. god. do 31.12.2017. god. REZULTATI: U studiju je uključeno 116 ispitanika kojima je u vremenskom razdoblju od 1.1. 1995. god. do 31.12.2017. godine dijagnosticiran akutni glaukom. Najveći broj oboljelih bio je devet, 1995. godine, a najmanji...
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
Marija Knežić
U povijesti je poznato da je čovječanstvo uvijek pokazivalo nagnuće k uporabi različitih psihoaktivnih tvari. Alkohol, opijati, kanabis, duhan ili druge tvari imaju utjecaja na raspoloženje ili doživljavanje, upotrebljavale su se barem u nekim razdobljima i u zemljama u kojima su danas zabranjene (Anderson, 1993). Uporaba alkohola i psihoaktivnih droga sve je raširenija posljednjih nekoliko desetljeća. Alkohol se naziva najstarijom drogom čovječanstva i danas je u većini zemalja...
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
Petra Tomičić
Temeljni financijski izvještaji polazna su osnova za analizu stanja i uspješnosti poslovanja poslovnog sustava, pa je njihov glavni zadatak da pružaju zainteresiranim korisnicima osnovne informacije o kvaliteti poslovanja. Jednako kao što su poduzetnici zainteresirani za uspjeh i perspektivu svoga poslovanja, i sustavi koji se financiraju iz proračunskih sredstava trebali bi voditi računa o svojim rezultatima, te temeljem iz njih dobivenih kvalitetnih kvantitativnih podataka i...
"Analiza pojavnosti i liječenja okultnog raka dojke s pazušnim metastazama u Općoj bolnici Dubrovnik u posljednjih 20 godina"
"Analiza pojavnosti i liječenja okultnog raka dojke s pazušnim metastazama u Općoj bolnici Dubrovnik u posljednjih 20 godina"
Ivana Gudelj-Velaga
Rak dojke je jedan od velikih javnozdravstvenih problema u suvremenom društvu i predstavlja najčešći uzrok smrti od malignih bolesti kod žena, a sve češće zahvaća i mlađu populaciju u kojoj se posljednjih godina bilježi sve veći broj oboljelih žena. Dobro je poznato da je za uspješno liječenje raka dojke važna prevencija i rano otkrivanje bolesti. Zdrav način života uz redovite preglede može povećati ukupni uspjeh rane detekcije i rezulata liječenja. Zbog navedenog...
"Bulozna epidermoliza i njena incidencija na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Bulozna epidermoliza i njena incidencija na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Nikolina Mojsić
Nasljedne bulozne epidermolize su skupina bolesti koje karakterizira jaka osjetljivost kože, a u nekih bolesnika i sluznice te dovode do stvaranja mjehura i rana. Koţa je osjetljiva na najmanji pritisak, trljanje i dodir te vrlo lako dolazi do bolnih rana. Postoje tri osnovna tipa ili vrste bolesti, koji se razlikuju po dubini odvajanja slojeva koţe. Naime, koţa se dijeli na tri glavna sloja: epidermu (podkoţu), dermu (koţu) i hipodermu (podkoţu). Komplikacije vezane uz ovu skupinu...
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
Matea Vlahović
U ovom dijelu radu na jasan i sažet način daje se u uvid prikaz cijelog rada. Sam rad može se podijeliti u tri važna poglavlja: ciljeve oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza, uz kratki pregled osnova hrvatskog poreznog sustava. Već od doba prvih civilizacija javljala se potreba da se namaknu financijska sredstva nužna za financiranje određenih javnih izdataka u nadležnosti države. U počecima su se ubirali u naturi, da bi kasnije uslijed sve veće potrebe...
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
Andrea Jerinić
Pojam „osoba s duševnim smetnjama“ je izraz novije terminologije koji za cilj ima ublažiti stigmatizaciju istih i staviti naglasak na osobu, a ne na bolest,iako se u literaturi, ali i u svakodnevnom govoru mnogo češće se mogu čuti izrazi poput „psihički bolesnik“ ili „duševni bolesnik“. Ljude s dijagnozom duševne bolesti često se gleda kao drugorazredne građane, koji ne doprinose javnom dobru u ekonomskom smislu i dobrobiti države te crpe društvo i ...
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
Irena Matulović
Cilj istraživanja bio je prikazati i utvrditi utjecaj prisutnih simptoma depresivnosti i anksioznosti u svakodnevnom funkcioniranju osoba starije životne dobi na području grada Dubrovnika te utvrditi koji se simptomi najčešće javljaju. U istraživanju je obuhvaćen namjerni uzorak 50 osoba u dobi između 40 i 60 godina i 50 osoba životne dobi 65 godina i više. Korištena je Zung skala za samoprocjenu depresije i Zung skala za samoprocjenu anksioznosti. Utvrđeno je da su simptomi...
"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
Marija Gustin Daničić
Koža je dinamiĉan organ koji se sastoji od tri glavna sloja: epidermisa, dermisa i hipodermisa, a svaki je sloj sastavljen od nekoliko podslojeva. Svi organski sustavi, pa tako i koža, podliježu nastanku razliĉitih tumora. Dobroćudni tumor definira se kao lokalizirano nakupljanje stanica iste vrste koje pokazuje odreĊen stupanj autonomne kontrole rasta uz neizmijenjenu diferencijaciju. Prekanceroze su patološke promjene iz kojih se u pribliţno 20 % sluĉajeva razvije tumor....
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
Slavica Jovica
Devizni sustav predstavlja skup svih principa i odnosa koji su dani u obliku zakonskih propisa kojima se reguliraju devizni odnosi i poslovi gospodarskih i drugih subjekata u zemlji i inozemstvu. On ima bitnu ulogu u poslovanju poduzeća,a samim time i ulogu u razvoju gospodarstva. Pravni temelj deviznog sustava Republike Hrvatske jest Zakon o deviznom poslovanju. Podzakonskim propisima iz toga područja utvrđene su mjere za provođenje devizne politike. Tim se mjerama određuje stupanj...
"Distribucija i funkcija izabranih pigmenata u bodljikaša i glavonožaca"
"Distribucija i funkcija izabranih pigmenata u bodljikaša i glavonožaca"
Mate Jozić
Morski organizmi, osobito oni iz tropskih područja, često su briljantno obojeni, a pigmenti su rasprostranjeni jednako u sesilnih i vagilnih beskralježnjaka kao i kod pelagijskih morskih organizama. Ove spektakularne prirodne boje su uobičajene kod vrsta koje nastanjuju fotičku zonu, ali ne samo kod životinja izloženih jakom svjetlu, nego i u onih koji žive u tamnim područjima gdje su boje vidljive samo uz pomoć umjetnog osvjetljenja. Varijacije u boji su u korelaciji s vertikalnom...

Pages