Pages

"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
Anita Herceg
U suvremenom svijetu ljudi su izloženi velikim pritiscima na radnom mjestu- preopterećenosti poslom, neadekvatnim uvjetima rada, jakom konkurencijom, strahom od gubitka posla, lošom organizacijskom strukturom i kulturom, nedovoljnom i nestručnom edukacijom zaposlenika, nedostatkom timskog rada, što sve vodi povećanju stresa, pogoršanim međuljudskim odnosima u radnoj okolini te vrlo često do mobinga. Mnogi zaposlenici svakodnevno trpe raznorazna zlostavljanja i maltretiranja od...
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
Mladen Višić
Istraživanje ovog diplomskog rada je provedeno s ciljem određivanja utjecaja različitih mikroalgalnih hranidbenih režima na rast, kompetenciju i metamorfozu ličinki hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus. Za potrebe istraživanja prikupljene jedinke hridinskog ježinca iz dubrovačkog akvatorija, zaljeva Gruž, injektirane su 1M otopinom KCL-a, a jajne stanice i spermatozoidi su transportirani u biološki laboratorij Sveučilišta u Dubrovniku, gdje je obavljena oplodnja i pokus....
"Mogućnosti unapređenja uzgoja lubina genetičkim metodama"
"Mogućnosti unapređenja uzgoja lubina genetičkim metodama"
Lukša Kalafatović
Cilj ovog rada je da nas upozna s metodama genetičkog unaprjeđenja lubina (Dicentrarchus labrax L.) Kroz razne postupke ćemo objasniti kako možemo genetički unaprijediti spomenutu vrstu sa ciljem veće ekonomske isplativosti uzgoja. Uzgoja lubina kao važne vrste u europskoj akvakulturi od 1980 godine je u konstantnom rastu. Danas su uspješno proizvedeni triploidni i tetraploidni lubini. Triploidija kod lubina postiže se zadržavanjem sekundarnog polarnog tjelešca, fizičkim ili...
"Mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima"
"Mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima"
Marino Tomulić-Holjar
Snažan rast akvakulture u svijetu kao i velika potražnja svježeg proizvoda na tržištu zahtjeva nova tehnološka rješenja za uzgoj rakova. Cilj ovog rada je pregled mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima. Ovaj rad uključuje pogled na recirkulacijske sustave koji koriste morsku vodu za uzgoj hlapa (Homarus gammarus), njihove mogućnosti i mane. Također, sadrži kratak osvrt na bioflock (BF) metodu uzgoja i njezine prednosti i nedostatke, te...
"Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj"
"Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj"
Tea Rukavina
Uzgoj u akvakulturi može biti ekstenzivan, poluintenzivan, intenzivan i superintenzivan. U ovom radu opisane su superintenzivne metode uzgoja rakova koje bi bilo moguće primijeniti u Hrvatskoj. Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj, ovise o izboru vrste i metodama koje se mogu koristiti. Ekstenzivne metode uzgoja nisu pogodne za našu klimu pa bi se mogle koristiti superintenzivne metode uzgoja. Recirkulacijski akvakulturni sustav (RAS) je superintenzivna metoda koja se temelji na...
"Morski psi u Jadranu"
"Morski psi u Jadranu"
Josip Franić
Jadransko more je stanište dvije trećine ili čak 64% od svih vrsta morskih pasa u Mediteranu i gotovo sve vrste suočavaju se s padajućim brojem. U Hrvatskoj je zabilježeno 28 vrsta morskih pasa. Neke od njih u Jadranu obitavaju stalno, dok neke dolaze samo povremeno. Ipak, tek nekolicina je od komercijalne važnosti, a ostalih dvadesetak vrsta je slabo proučavano. Morski psi su predatori, a igraju važnu ulogu u održavanju strukture ekosustava. Ugroženi su zbog eksploatacije i...
"Morski virusi"
"Morski virusi"
Ivica Stipišić Jovanov
Virusi su sveprisutna komponenta u morskom mikrobnom planktonu. Unatoč svojoj sitnoj građi oni predstavljaju značajnu biomasu u morskom okolišu. Morskih virusa ima više, u izobilju, od morskih bakterija te su značajni agensi za kontrolu morskih bakterija i fitoplanktona te predstavljaju veliku silu iza biokemijskog ciklusa. S obzirom na koncentraciju od otprilike 10 milijuna virusnih čestica po mililitru površinske vode virusi su najabundantniji biološki entiteti u oceanu. Većinom...
"Mrežni zooplankton Župskog zaljeva (JI Jadransko more) tijekom zimsko-proljetnog razdoblja"
"Mrežni zooplankton Župskog zaljeva (JI Jadransko more) tijekom zimsko-proljetnog razdoblja"
Antonela Žile
Zooplanktonski uzorci prikupljeni su vertikalnim potezima mrežom gustoće tkanja 125 μm na tri postaje u Župskom zaljevu u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. Najveća gustoća ukupne populacije zooplanktona zabilježena je u siječnju na postaji P2, a iznosila je 2436 jed. m-3. Kopepodi su bili dominantna skupina u svim uzorcima tijekom istraživanog razdoblja. Ukupni udio kopepoda u ukupnoj populaciji zooplanktona iznosio je 73 %. Najbrojniji red kopepoda bili su kalanoidi. Njihov...
"Nacionalni računi u Hrvatskoj"
"Nacionalni računi u Hrvatskoj"
Zorana Gavran
Makroekonomija je znanost koja proučava ponašanje gospodarstva. Proučava sile koje istovremeno utječu na tvrtke, potrošače i radnike za razliku od mikroekonomije koja proučava ponašanje pojedinaca, kućanstava, poduzeća i privrednih grana. Makroekonomija i mikroekonomija imaju različite predmete proučavanja. Makroekonomija se bavi proučavanjem i analizom nacionalne proizvodnje, zaposlenosti, opće razine cijena i vanjske trgovine. Ciljevi makroekonomske politike jesu visoka i...
"Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege"
"Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege"
Jasna Glavinić
Uvod: Njegujući pacijente, sestre uvijek procjenjuju njihovo stanje i donose određene zaključke. Međutim, da bi u pravom smislu mogle dijagnosticirati, moraju imati klasifikaciju sestrinskih dijagnoza. Aktualna sestrinska dijagnoza opisuje problem koji je prisutan i koji se može prepoznati. Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege vezani su uz pad pacijenata, i dekubitus. Sestrinska dijagnoza je aktualni ili potencijalni zdravstveni problem koje su medicinske sestre...
"Najčešći problemi njegovateljau brizi za oboljele od Alzheimerove bolesti"
"Najčešći problemi njegovateljau brizi za oboljele od Alzheimerove bolesti"
Ivana Marić
Alzheimerova bolest se manifestira progresivnim propadanjem kognitivnih funkcija te karakterističnom pojavom senilnih plakova, depozita β–amiloida i stvaranjem neurofibrilarnih tračaka u kori mozga. Najčešći je uzrok demencije jer na nju otpada >65% staračkih demencija. Bolest je dvostruko češća kod žena u odnosu na muškarce. Ova bolest iziskuje neprestanu njegu o bolesniku jer s napredovanjem bolesti bolesnik prestaje biti sposoban za samostalno življenje i obavljanje...
"Najčešći razlozi nedojenja u prvoj godini života djeteta"
"Najčešći razlozi nedojenja u prvoj godini života djeteta"
Mirela Marlais
Uloga dojenja u prvoj godini djetetova života je od neizmjerne važnosti za njegov zdrav rast i razvoj. Međutim, unatoč mnogobrijnim kampanjama koje su nastojale dojenju vratiti značaj koji mu pripada i dalje zastupljenost dojenja nije tolika. Mnoge majke odustaju bilo iz nekih osobnih razloga, bilo zbog medicinskih. U ovom završnom radu se stoga na temelju pregleda postojeće literature i statističkih podataka o dojenju za područje Hrvatske, nastojalo primarno ukazati na temeljne...

Pages