Pages

"Objavljivanje znanstvenih članaka čiji su autori medicinske sestre/tehničari"
"Objavljivanje znanstvenih članaka čiji su autori medicinske sestre/tehničari"
Anita Budimir
Danas je u svakom zanimanju sve veći naglasak na cjeloživotnom učenju. Medicinske sestre, također, su zanimanje koje bi se trebalo temeljiti na cjeloživotnom učenju, ali i na proučavanju iskustava rada u struci te dijeljenje navedenog iskustva s drugim kolegama. Iz navedenog razloga sve se više uvažava potreba za objavljivanjem stručnih članaka i istraživanja te iskustva iz prakse u medicinskoj literaturi. U Hrvatskoj medicinske sestre i tehničari svoje radove mogu...
"Odlučivanje kao menadžerski proces"
"Odlučivanje kao menadžerski proces"
Dragana Bilić
Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim poduzećima, u kojima kreiraju i provode poslovnu politiku. U pravilu su rukovodioci vitalnih službi poduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabava, služba računovodstva i financija, kadrovska služba te služba istraživanja i razvoja. Menadžeri organiziraju i koordiniraju izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo provođenje i motiviraju zaposlene. Tim...
"Određivanje sadržaja karotenoida hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus uz pomoć Raman spektroskopije"
"Određivanje sadržaja karotenoida hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus uz pomoć Raman spektroskopije"
Fran Nekvapil
Ovaj rad iznosi neke podatke iz slijeda istraživanja odabranih morskih organizama koristeći Raman spektroskopiju za dobivanje molekularnih informacija o uzorcima. U stvari, zadatak ovoga rada je bio pokazati mogućnosti i prilagodljivost Raman spektroskopije, te tako i potencijalnu upotrebljivost ove metode u osnovnim i primijenjenim istraživanjima u biologiji mora. To će se postići predstavljenjem dijela naših rezultata koji se tiče hridinskog ježinca, Paracentrotus...
"Okvirni sporazum"
"Okvirni sporazum"
Darija Tomašević
Javna nabava definira se kao skup postupaka i pravila kojih bi se trebali pridržavati svi naručitelji roba, radova i usluga, a koji samostalno ne stječu financijska sredstva već koriste javna sredstva, odnosno, neposredni su ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna. Stoga, sustav javne nabave mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno i transparentno trošenje novca poreznih obveznika. Pravila postupaka javne nabave državama omogućuju da jednako...
"Organizacija skrbi za pacijente s Alzheimerovom bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Organizacija skrbi za pacijente s Alzheimerovom bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Zdravko Cvitanović
Alzheimerova bolest je progresivna, degenerativna bolest mozga od koje boluje svaki dvanaesti čovjek stariji od 65 godine života. Obilježena je pogoršanjem mentalnih, intelektualnim propadanjem pamćenja, govora, shvaćanja koje se pogoršavaju starenjem. Oboljeli sve više gubi vremensku i prostornu orijentaciju, postupno se pojavljuju tjelesni problemi, gubitak usklađenosti pokreta do potpune nepokretnosti. U teškom položaju je i obitelj, njegovatelji, skrbnici i društvo u cjelini...
"Osobe s invaliditetom i sport"
"Osobe s invaliditetom i sport"
Elena Mihović
Tema ovog Završnog rada je „Osobe s invaliditetom i sport“. U ovom radu ću prikazati što je to sport i sport osoba s invaliditetom, te povijest o sportu osoba s invaliditetom. Također ću opisati utjecaj sporta na zdravlje, te navesti s kojim se barijerama svakodnevno suočavaju osobe s invaliditetom. Osobe s invaliditetom dijelimo u četiri kategorije, a to su: osobe s oštećenjima vida, osobe s oštećenjem sluha, osobe s mentalnom retardacijom i osobe s tjelesnim oštećenjima....
"Osobitosti primjene lokalne anestezije u stomatologiji"
"Osobitosti primjene lokalne anestezije u stomatologiji"
Marija Lučić
Uvod: Analgezija u stomatologiji čini sastavnicu svakodnevne kliničke prakse, osobito kod zahtjevnijih procedura ili nužne ekstrakcije zuba. U analgeziji se mogu primjeniti inhalacijski, topikalni ili infiltracijski anestetici različitog učinka i dužine djelovanja. Do sada je manje poznato osobno iskustvo stomatološkog bolesnika po primijeni lokalnog anestetika kao i njegovo zadovoljstvo načinom i učinkom primijenjene vrste lokalne anestezije po učinjenom stomatološkom zahvatu. ...
"Percepcija bola kod riba"
"Percepcija bola kod riba"
Vesna Pilić
Iako se dugo godina smatralo da ribe nemaju mogućnost osjeta bola, tijekom posljednjih nekoliko godina sve se češće spominje to pitanje. Novijim istraţivanjima dokazano je da brojne vrste poput riba, mekušaca i rakova posjeduju sustave za percepciju bola. Svaki organizam na drugačiji način doţivljava bol, što znači da je ona subjektivna, a moţe se opisati kao svako neugodno osjetilno ili emocionalno iskustvo koje potencijalno moţe naštetiti organizmu. Zbog malog broja C vlakana...
"Percepcija javnosti o zanimanju medicinske sestre"
"Percepcija javnosti o zanimanju medicinske sestre"
Dijana Gavranić
Rad ne sadrži sažetak.
"Pisanje znanstvenih radova kao metoda za povećanje stupnja znanja i prepoznatljivosti znanosti o sestrinstvu"
"Pisanje znanstvenih radova kao metoda za povećanje stupnja znanja i prepoznatljivosti znanosti o sestrinstvu"
Dominik Landeka
Cilj: Predstaviti proces publiciranja znanstvenih članaka poradi unaprjeĎenja znanstvene prepoznatljivosti i raspraviti o tehnikama i strategijama uvrštavanja publiciranja u sestrinski obrazovni kurikulum. Pozadina: Publiciranje znanstvenih članaka može olakšati proces razmišljanja i omogućiti studentima izražavanje osjećaja s obzirom na obrazovno iskustvo. Izgled ovog pisanja može odstupati zavisno o potrebama studenta i ciljevima mentora. Metode: Učinjen je sustavni pregled...
"Poremećaji u ponašanju djece i mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije u periodu od 2012. do 2016. godine"
"Poremećaji u ponašanju djece i mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije u periodu od 2012. do 2016. godine"
Martina Martinović
Nema životnog razdoblja u kojem se tako intenzivno razmatraju društvene vrijednosti i standardi kao što je to adolescencija. U to vrijeme se, prije svega, događa nagli kognitivni razvoj koji djelomično oslobađa kapacitete za apstraktno mišljenje što, pak, dovodi do toga da adolescenti budu mnogo svjesniji pitanja vezanih uz društvene vrijednosti i sposobniji za sadržajno razmišljanje o njima. Pored toga, sve je jača njihova potreba za socijalnom integriranošću, oni raspolažu s...
"Postizanje konkurentske prednosti na primjeru uzgajivača bijele ribe"
"Postizanje konkurentske prednosti na primjeru uzgajivača bijele ribe"
Katarina Ramić
Ostvarivanje konkurentske prednosti temelj je suvremenog uspješnog poslovanja. Kako potrošaču ponuditi upravo ono što želi i učiniti to bolje od konkurencije pitanje je na koje sva poduzeća danas traže odgovor kako bi održala svoje poslovanje i pronašla put do uspjeha. Pritom treba imati na umu da postoje određene specifičnosti s obzirom na različite djelatnosti. Sukladno navedenom, u ovome radu istraženo je postizanje konkurentske prednosti na primjeru grupacija uzgajivača...

Pages