Pages

Omladinski turizam u Republici Hrvatskoj
Omladinski turizam u Republici Hrvatskoj
Sandra Šarić
Razvoj turizma doveo je do novih spoznaja i formulacije različitih skupina ljudi. Turisti, točnije putnici, sudionici su u turističkim kretanjima. Jednostavno rečeno turist je svaka osoba koja putuje radi zadovoljenja potreba. Potrebe turista su brojne i raznolike. Zbog boljeg odgovora ponude na zahtjeve potražnje na turističkom tržištu nastaju specifični oblici turizma. Zadaća specifičnih oblika turizma je pružiti zadovoljstvo određenih potreba, odnosno specijalizirati se za...
Onečišćenje u lukama i njegovo sprječavanje
Onečišćenje u lukama i njegovo sprječavanje
Ivo Čeović
Rad ne sadrži sažetak.
Opasnost kod prijevoza tekućih tereta
Opasnost kod prijevoza tekućih tereta
Dario Romanović
U ovom radu će se obraditi opasnosti prijevoza opasnih tekućih tereta, obuhvaćajući sve vrste opasnih tekućih tereta te mjere predostrožnosti kod prijevoza tih tereta i opasnosti koje predstavlja krivo korištenje opreme za nadzor i manipulaciju tekućih tereta
Opis i održavanje porivnog motora Nanni Diesel 4.390 TDI
Opis i održavanje porivnog motora Nanni Diesel 4.390 TDI
Charlie Čaleta
Tema ovog završnog rada je opis i odrţavanje porivnog motora Nanni Diesel 4.390 TDI. Cilj ovoga rada opisati rad pojedinih sustava motora i njihovo odrţavanje.Uz sažetak,opis motora i zaključak završni rad sastoji se od 9 dijelova:sustava morske vode,sustava slatke vode,sustava ulja za podmazivanje,sustava goriva,sustava zraka,sustava ispuha i sustava statvene cijevi,održavanja motora i kvarova motora.Prva dva poglavlja govore o sustavu morske i slatke vode koji su povezani u...
Oporezivanje  nekretnina u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Oporezivanje nekretnina u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Luka Vekić
Porez na nekretnine je oblik javnog nameta kojeg prikupljaju lokalne vlasti u svoje proračune. Republika Hrvatska ne primjenjuje takav oblik poreznog opterećenja, što predstavlja fiskalni, politički i administrativni problem za lokalne jedinice i centralnu vlast. Prijedlog poreza na nekretnine za Republiku Hrvatsku predstavlja rješenje za navedene probleme. Bolja struktura poreza i nameta, lakše obavljanje porezne administracije i ispunjenje principa pravednosti i oporezivanja po...
Oporezivanje dohotka u zemljama EU
Oporezivanje dohotka u zemljama EU
Miho Lučić
Tema rada je oporezivanje dohotka u zemljama Europske unije. Ovaj završni rad započinje opisom samog poreza, njegove relativno kratke povijesti, postupka naplate i razvitka te primjene u pojedinim zemljama. Nakon toga se navode opće karakteristike poreza na dohodak, njegovi ciljevi i učinci u suvremenim poreznim sustavima te se opisuju tri osnovna oblika u kojma se on može pojavljivati. Nadalje, navode se nedostaci samog poreza te kategorije stopa poreza u koje se on može svrstati....
Oprema sustava tereta na tankerima za prijevoz ukapljenog plina
Oprema sustava tereta na tankerima za prijevoz ukapljenog plina
Stjepan Bušlje
U radu je prikazana tehnologija i oprema koja se koristi prilikom operacija ukrcaja, iskrcaja i prijevoza ukapljenih plinova na brodovima. Opisane su sve komponente teretnog sustava koje su potrebne za izvršenje teretnih operacija te navedene sve karakteristike opreme i propisi koje ta oprema mora zadovoljavati. Navedene su opasnosti tereta i mjere predostrožnosti koje se moraju poduzeti prilikom rukovanja teretom. Obrađena je i instrumentacija koja mjeri i prati parametre i osigurava...
Oprema za spašavanje života na brodovima za kružna putovanja
Oprema za spašavanje života na brodovima za kružna putovanja
Ino Kandić
Na brodovima za kružna putovanja veoma je bitna sigurnost posade i putnika. Zbog toga se velika važnost daje struĉnosti i obučenosti posade prilikom rukovanja opremom za spašavanje ljudskih života. U radu su opisana plovila i osobna oprema za spašavanje. U plovila za spašavanje se ubrajaju brodice za spašavanje i splavi za spašavanje. Osobna oprema za spašavanje se sastoji od prsluka za spašavanje, koluta za spašavanje, odijela za spašavanje te sredstva za zaštitu od gubitka...
Optimalno valutno područje: analiza Eurozone
Optimalno valutno područje: analiza Eurozone
Anja Jurković
Kriza eurozone ili poznata i kao europska kriza državnog duga mogla bi se smatrati jednom od najdugovječnijih kriza u povijesti Europe. Ono što je pokrenuto globalnim financijskim padom 2008. godine, eurozone i dalje ostavlja duboku zbrku. U pokušaju da shvati krizu, ovaj će rad analizirati krizu eurozone kroz okvir optimalnog valutnog područja. Optimalna valutna zona (OCA) je koncept koji je uveo Robert Alexander Mundell 1961. godine. Upravo je taj koncept potaknuo stvaranje eurozone...
Optimizacija cruising turizma kao činitelj razvoja turizma, case study: Dubrovnik
Optimizacija cruising turizma kao činitelj razvoja turizma, case study: Dubrovnik
Toni Jerković
Tema diplomskog rada je optimizacija cruising turizma kao činitelj razvoja turizma, te je isto prikazano na primjeru Grada Dubrovnika. Kroz rad nastojalo se što točnije prikazati trenutno stanje cruising turizma u Dubrovniku te njegov utjecaj na gospodarski rast i razvoj kao i detaljno razraditi temu optimizacije cruising turizma, sa naglaskom na pozitivne i negativne učinke na destinaciju kao i osvrt na važnost destinacijskog menadžmenta u cruising turizmu. Za što vjerniji prikaz...
Optičke mreže
Optičke mreže
Maro Violić
Tema ovog završnog rada su optičke mreţe. U radu će se opisivati elementi svjetlovodne mreţe te će se objasniti i mreţe u FTTX arhitekturama. Zatim će se obraditi aktivne i pasivne optičke mreţe. Pasivne optičke mreţe smatraju se jednim od najpogodnijih rješenja za realizaciju različitih optičkih mreţa za pristup. Sadrţe ključnu prednost nad ostalim mreţama zbog toga što su zasnovane na potpuno pasivnim komponentama. Opisane su i primjene svjetlovodnih prijenosnih sustava.
Optički senzori
Optički senzori
Petar Marković
Rad ne sadrži sažetak.

Pages