Pages

Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Računovodstveno obuhvaćanje zaliha sitnog inventara u hotelu
Antonio Sašilo
U završnom radu obrađen je računovodstveni obuhvat zaliha sitnog inventara u hotelskom poslovnom sustavu. Pri razmatranju sitnog inventara često je prisutna dvojba koji kriterij razvrstavanja uzeti kao mjerodavan. Naime, uzme li se u obzir isključivo vrijeme upotrebe, sva sredstva koja se koriste dulje od jedne godine ili dulje od jednog normalnog trajanja poslovnog procesa uključivala bi se u dugotrajnu imovinu. Po ovoj osnovi sitni inventar, primjerice telefoni, pojedine vrste...
Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine u t. d. Dubrovnik Veritas d.o.o.
Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine u t. d. Dubrovnik Veritas d.o.o.
Marijela Nikolić
Imovina obuhvaća sve resurse kojima poslovni sustavi raspolažu s ciljem realizacije što je moguće veće ekonomske koristi ili nekog društveno potrebnog postavljenog cilja. Svaki poslovni sustav raspolaže određenom imovinom, a s obzirom na trajnost ona se može podijeliti na dugotrajnu i kratkotrajnu. Pri razmatranju dugotrajne imovine može se zaključiti da se ona većinom pojavljuje u materijalnim oblicima. Međutim, nematerijalni oblici dugotrajne imovine, premda su rjeđe...
Reforma državne i javne uprave u Hrvatskoj
Reforma državne i javne uprave u Hrvatskoj
Mario Katić
Javna uprava obuhvaća ministarstva, urede Vlade, državne urede i državne upravne organizacije kao središnja državna tijela. Javna uprava razvijala se kroz dugi niz godina, no značajniji napredak vidljiv je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 1990.-ih godina. Promjene su dodatno ubrzane zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju 2013. godine, prilikom čega su se zakoni i regulative morali uskladiti s europskima. Za državu i sve njezine stanovnike važno je konstantno raditi...
Reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Ivana Lovrić
U ovom završnom radu razmatraju se aktualna pitanja zdravstvenog sustava i reforme zdravstva u Republici Hrvatskoj. U prvom, uvodnom, dijelu rada razmatra se povijest zdravstva u državi, najprije organizacija zdravstvenog sustava RH pri samim početcima formiranja zdravstvenog sustava u RH. Zatim autorica prolazi kroz prvi krug reforma nakon preuzimanja zdravstvenog sustava nakon Domovinskog rata. U daljnjim dijelovima rada prikazuje se funkcioniranje sustava u bližoj povijesti, ekonomske...
Regresijska analiza pomorskog prometa
Regresijska analiza pomorskog prometa
Dario Stjepović
Cilj rada je analizirati čimbenike koji su važni za pomorski promet, dinamiku pomorskoga prometa, usporediti kretanja u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj te regresijskom i korelacijskom analizom utvrditi njihovu povezanost.Tako smo došli do zaključaka kako promet robe ovisi o razvijenosti luke kao i o globalnom kretanju uvoza i izvoza robe te da dinamika prijevoza putnika ne prati dinamiku prijevoza robe nego suzasebne cjeline. Prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj svoje konstantno...
Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u bankarstvu
Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u bankarstvu
Paula Roglić
Ljudski resursi važni su za svako suvremeno poduzeće zato što upravljaju ostalim resursima i pokretačka su snaga poduzeća. Kada poduzeće ne raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima, neće biti u mogućnosti niti ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Regrutiranje i selekcija ljudskih resursa veže se uz mendžment ljudskih resursa te predstavlja jedan od ključnih elemenata uspjeha. Selekcijom pravih zaposlenika eliminira se vjerojatnost neuspjeha. Sukladno tome, bit samog...
Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Toni Marić
U ovom radu obrađena je tema regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora i napajanje istosmjernih motora pomoću baterija. Navedene su i opisane vrste uzbuda istosmjernog stroja, kao i načini regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora te bilanca snage. Posebno je obrađen istosmjerni HUB motor koji se koristi za pogon električnog bicikla te njegovo načelo rada. Hub motor je vrlo jednostavan za ugraditi, ne koristi prijenosne omjere i direktno je spojen na kotač bicikla. Osim HUB...
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Lea Blažeka
Rad ne sadrži sažetak.
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Tea Borovina
Diplomski rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio rada se odnosi na povijesne diplome i tehnologiju njihove izrade. U drugom dijelu rada su predstavljeni i pojašnjeni svi zahvati izvedeni na diplomama, popračeni fotodokumentacijom.
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Ante Šimunović
Glavna tema rada je konzervacija obavljena na magnatskom nakitu Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa, ali će se rad baviti i razvojem bakrenih legura kroz povijest, legurama bakra, strukturom legura i korozijom. Rad započinje sa kratkim povijesnim pregledom koji se bavi otkrićem i prvom pojavom bakra u raznim civilizacijama i postupnim prijelazom prema korištenju legura bakra (bronca, mjed…). Autor smatra da je dobro imat neki uvid u povijesni dio koji se tiče bakrenih legura, jer je i...

Pages