Paginacija

Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Sunčana Marochini
Rad ne sadrži sažetak.
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Maro Tomšić
U radu je prikazana primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama. Opisane su komponente koje su spojene na sustav i njihove značajke. Prikazane su prednosti i nedostatci sustava te primjeri na jahtama i jedrilicma. Opisan je integrirani most i njegove komponente.
Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Nikša Grkeš
Goriva su izvori topline u stvarnom, fizičkom smislu, a mogu biti u svim agregatnim stanjima, također pod pojmom gorivo obično se podrazumjeva tvar koja u procesu izgaranja razvija toplinu iskoristivu u praksi. Gorivo je smjesa složenih kemijskih spojeva koji spadaju u kategoriju organskih spojeva vodika, ugljika, sumpora i dušika. Nakon što gorivo prođe kroz skladišne tankove, taložne tankove, postrojenja za pročišćavanje i dnevne tankove, ono ulazi u dizel motore. Gorivo mora...
Primjena gorivnih ćelija za pogon osobnih automobila
Primjena gorivnih ćelija za pogon osobnih automobila
Toni Dobroslavić
U radu je prikazana tehnologija gorivnih ćelija, i njena primjena u osobnim automobilima. Analizirane su njezine prednosti i nedostatci u okviru pogona osobnih automobila I uspoređena je s ostalim trenutno dostupnim tehnologijama. Detaljno su razrađeni i modeli ekonomske isplativosti kupnje osobnih automobila pogonjenih gorivnim ćelijama s obzirom na koliku godišnju kilometražu kupac prelazi.
Primjena informatičkih komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i izobrazbi pomoraca
Primjena informatičkih komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i izobrazbi pomoraca
Luko Simović
Obrazovanje i izobrazba pomoraca jedni su od ključnih faktora pomorske sigurnosti i pomorskog prometa. Razvoj informatičko komunikacijskih tehnologija kroz povijest čovječanstva je direktno utjecao na trendove učenja i podučavanja, samim time i na obrazovanje i izobrazbu pomoraca. Uvođenje novih tehnologija u edukaciju predstavlja promjenu za učenike, ali i za predavače. Potpuna struktura edukacije se mijenja i svi koji u njoj sudjeluju se moraju prilagoditi novim trendovima, što...
Primjena konsolidanata u konzervaciji-restauraciji drvenih artefakata
Primjena konsolidanata u konzervaciji-restauraciji drvenih artefakata
Josipa Vodopija
Ovaj završni rad opisuje što su konsolidacija i viskozitet te koja su kemijska i fizikalna svojstva pojedinih otapala i konsolidanata. Također će se prikazati testiranje uzoraka tri vrste drva i to hrasta (Quercus), jele (Abies alba) i ariša (Larix), na pet otopina konsolidacijskih sredstava (20 i 30 %-tne otopine Plexiguma PQ 611 u Shellsolu T, 20 %-tna otopina Paraloida B72 u Ksilenu, 10 i 20 %-tne otopine Paraloida B72 u Acetonu). Uspoređujući dobivene rezultate sa svojstvima...
Primjena marketinških strategija  u poslovanju poduzeća hotel Hilton Imperial Dubrovnik
Primjena marketinških strategija u poslovanju poduzeća hotel Hilton Imperial Dubrovnik
Nikica Antunica
Ovim se radom objašnjava važnost primjene strategija marketinga u poslovanju poduzeća. Rad je prikazan na konkretnom primjeru hotel Hilton Imperial Dubrovnik. U teorijskom dijelu rada su analizirani pojmovi marketinga, strategije i vrste marketinških strategija. Na primjeru hotel Hilton Imperial Dubrovnik prikazane su marketinške strategije koje se koriste u njegovom poslovanju. Provedene analize su ukazale da hotel Hilton Imperial Dubrovnik kvalitetno upravlja svojim marketinškim...
Primjena maziva na brodu
Primjena maziva na brodu
Luka Škrobo
Maziva su kemijske tvari specifičnih fizikalnih i kemijskih svojstava koje se rabe za podmazivanje. Glavni zahtjevi koji se postavljaju pred maziva su smanjenje trenja između kliznih ploha koje se pod opterećenjem nalaze u međusobnom relativnom gibanju. Maziva služe i za smanjenje trošenja strojnih dijelova i za odvođenje topline, te za zaštitu od korozije i stvaranja naslaga i taloga zbog oksidacije i drugih kemijskih promjena. Trenje je sila kojom se površina na kojoj tijelo...
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Marija Pecotić
Pet je temeljnih funkcija koje menadžment mora ispunjavati kako bi se moglo uspješno upravljati kompleksnim poslovnim i općenito organizacijskim sustavima, a te funkcije su: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Planiranje obuhvaća postavljanje ciljeva i mjerenje njihove realizacije, organiziranje podrazumijeva uspostavljanje strukture i međusobnih odnosa kako bi se ispunjavali ciljevi i zadaci poduzeća, kadroviranje se odnosi na upravljanje ljudskim...
Primjena modela mjerenja ekonomskog utjecaja crusie turizma u Dubrovniku
Primjena modela mjerenja ekonomskog utjecaja crusie turizma u Dubrovniku
Mara Tošić
Turizam predstavlja vrlo bitnu gospodarsku granu. U posljednjih nekoliko desetljeća razvijaju se razliĉiti oblici turizma. Turizam je sve manje masovni, odnosno naglasak se stavlja na selektivni turizam. Kao oblik selektivnog turizma razvija se i cruising turizam. Brojne turistiĉke destinacije uvidjele su pozitivne ekonomske uĉinke cruising turizma i zato ulažu u ovaj turistiĉki sektor. U Hrvatskoj je Dubrovnik najznaĉajnija cruising destinacija. Ekonomski uĉinci cruising turizma u...
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Dubravko Muhoberac
U ovom radu opisana je izrada internetske trgovine ţarulja i rasvjete. Za realizaciju internetske trgovine korištene su moderne web tehnologije. Ova internetska trgovina omogućuje kupcu kupnju proizvoda iz udobnosti vlastitog doma. Jedini preduvjet za kupnju je registracija korisnika na web stranici internetske trgovine. Kao naĉin plaćanja koristi se PayPal sustav. PayPal je tvrtka koja nudi mogućnost da se uplate i ostale novĉane transakcije u potpunosti odvijaju putem Interneta. U...
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Marija Papac
Ovaj diplomski rad bavi se problematikom ranjivosti web aplikacija. U današnjem svijetu kada je sve digitalizirano bitna je sigurnost podataka. U radu su opisane neke od najčešćih vrsta napada na web aplikaciju, a to su XSS (Cross - Site Scripting) te SQL Injection. U radu se opisuje i problem sigurnosti protoka informacija. Detaljnije je opisan Runtime application self-protection (RASP), njegov način rada, integracija, jezična potpora, modeli primjene, pravila otkrivanja te način...

Paginacija