Pages

Utjecaj nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma u Republici Hrvatskoj
Utjecaj nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma u Republici Hrvatskoj
Barbara Vlahović
Glavna tema ovog rada bio je utjecaj hrvatskih nacionalnih tiskanih medija na društvenu percepciju terorizma. Na ovu temu provela se anketa na uzorku od 547 ispitanika s područja cijele Republike Hrvatske te su analizirani napisi u Jutarnjem i Večernjem listu. Rezultati dvaju istraživanja pokazali su kako mediji utječu na društvenu percepciju terorizma te kako vijesti vezane uz ovaj fenomen plasiraju i kad za to nema posebne potrebe. Također, upitna je i etičnost medija pri...
Utjecaj normi i pravila o upravljanju rizicima na sigurnost u pomorskom prometu
Utjecaj normi i pravila o upravljanju rizicima na sigurnost u pomorskom prometu
Mateo Arneri
Ovim radom definiran je problem gubitaka velikog broja brodova u nerazjašnjenim okolnostima, te su postavljene osnovna hipoteza i podhipoteze gdje je potrebno istražiti povezanost tih nemilih događaja i međunarodne normative koja bi mogla imati utjecaj na pomorske nesreće. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) dopunjavanjem svojih konvencija SOLAS i MARPOL i njima pridruženih kodeksa nastoji podignuti stupanj sigurnosti brodova kroz postroženja tehničkih zahtjeva. Zbog velikog...
Utjecaj novih tehologija na efikasnost plasmana proizvoda subjekata turističkog posredovanja
Utjecaj novih tehologija na efikasnost plasmana proizvoda subjekata turističkog posredovanja
Valentina Violić
Cilj ovog rada je prikazati važnost inovacija u turizmu s naglaskom na poslovanje turoperatora. Inovacije u suvremenom turizmu poprimaju sve veći značaj. Implementacijom inovacija dolazi do promjena u poslovanju, odnosa između subjekata na turističkom tržištu ali i novih oblika turizma. Ulaganja u inovacije i praćenje stalnih promjena postaju preduvjet opstanka na konkurentskom tržištu. Posrednici u turizmu jedni su od glavnih nositelja ponude, koji u potpunosti nastoje zadovoljiti...
Utjecaj odnosa s javnošću na odnos između liječnika i pacijenta u javnom zdravstvenom sustavu
Utjecaj odnosa s javnošću na odnos između liječnika i pacijenta u javnom zdravstvenom sustavu
Suzana Jovanović
Brojni pacijenti nezadovoljni su nekom vrstom liječničkog pristupa. Pretežno smatraju da im se liječnik nije dovoljno posvetio i da nema razumijevanja za njihove potrebe. Pretežno je rezultat nezadovoljstva loša komunikacija. Ovim diplomskim radom nastojao se steći uvid u mogućnost utjecaja odnosa s javnošću na odnos između liječnika (i ostalog medicinskog osoblja) i pacijenta. Pravilna komunikacija ima veliku ulogu u postavljanju dijagnoze i u liječenju bolesti. U radu je...
Utjecaj organizacijske kulture na poslovanje poduzeća
Utjecaj organizacijske kulture na poslovanje poduzeća
Nikša Martić
Organizacijska kultura činitelj je stabilnosti, uspješnosti i učinkovitosti poduzeća, jer upućuje zaposlenike na prihvatljivo i očekivano ponašanje. Osjećaj pripadnosti, smislenosti, sigurnosti i međusobnog poštovanja tijekom zajedničkog rada ujedinjuje zaposlenike unutar radnih timovima u zajedničkoj viziji i ostvarenju zacrtanih ciljeva. Samo zadovoljni i motivirani zaposlenici sposobni su ostvariti strateške ciljeve poduzeća. Organizacijska kultura tvrtke Konzum može se...
Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije
Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije
Ivana Pejić
Upravljanje ljudskim resursima obuhvaća više područja, jedno od kojih je motivacija i zadovoljstvo zaposlenika. Zadovoljstvo se odnosi na stavove prema radu, individualni odgovor na radno okruženje, dok je motivacija skupina faktora koji određuju ponašanje zaposlenika i njihovu radnu aktivnost. Dobiveni rezultati provedenog istraživanja faktora utjecaja na zadovoljstvo zaposlenika mogu poduzećima pružiti smjernice za unaprjeđenja određenih aspekata zadovoljstva zaposlenika. Tako...
Utjecaj stranih direktnih investicija na regionalnu konkurentnost Republike Hrvatske
Utjecaj stranih direktnih investicija na regionalnu konkurentnost Republike Hrvatske
Kristina Đandara
Svaka zemlja bi trebala težiti povećanju regionalne konkurentnosti kako bi ostvarila ekonomski rast, povećala zaposlenost, te dobila preduvjete za stvaranje gospodarstva pogodnog za strana direktna ulaganja. Upravo time se vodila i Hrvatska, koja je znatno “procvjetala” nakon nepovoljnih ratnih prilika koje su je zadesile, i koja je članstvom u Europskoj Uniji pokrenula pozitivan trend stranih ulaganja u zemlju. Premda se iz godine u godinu povećava broj stranih ulagača u zemlju,...
Utjecaj strategije na organizacijsku strukturu poduzeća
Utjecaj strategije na organizacijsku strukturu poduzeća
Mateo Mojaš
U ovom završnom radu razmatraju se utjecaji strategije na organizacijsku strukturu. Početak rada odnosi se na detaljnu analizu organizacije kroz organizacijsku strukturu koja predstavlja temelj organizacijskog poslovanja poduzeća. Oblikovanje ili dizajniranje organizacije, odnosno izbor odgovarajuće vrste organizacijske strukture, jedna je od najvažnijih odluka u organizaciji. Polazim od elemenata organizacijske strukture, njeno oblikovanje uz objašnjavanje diferencijacije, integracije...
Utjecaj stresa na učinkovitost  stručnih djelatnika u organizacijama socijalne skrbi
Utjecaj stresa na učinkovitost stručnih djelatnika u organizacijama socijalne skrbi
Ana Krajačec
Predmet ovoga rada jest analiza utjecaja stresora na radnom mjestu na učinkovitost stručnih radnika u organizacijama socijalne skrbi. Organizacijsko ponašanje u socijalnom sustavu omogućava nam razumijevanje kompleksnosti socijalne politike i njenih dionika, stoga će rad predočiti organizacijsko ponašanje i stanje ljudskih resursa kao unutarnjih čimbenika djelovanja u organizaciji te njihove refleksije na učinkovitost organizacije iz aspekta stručnih radnika. Korištenjem metode...
Utjecaj vlažnosti na papirnu građu i otklanjanje njenih posljedica na primjeru grafike Ivana Gundulića autora A. Nardela
Utjecaj vlažnosti na papirnu građu i otklanjanje njenih posljedica na primjeru grafike Ivana Gundulića autora A. Nardela
Sunčana Barbarić
Završni rad sastoji se od dva dijela, teorijskog i praktičnog. Teorijski dio obrađuje temu utjecaja vlažnosti na papirnu građu, razna oštećenja prouzrokovana dugotrajno visokom, dugotrajno niskom ili promjenljivom relativnom vlažnosti okoline u kojoj je predmet pohranjen. Kroz rad će se skrenuti pozornost na prevenciju takvih vrsta degradacija na način da se predmeti skladište u prostorijama s odgovarajućim mikroklimatskim uvjetima, te kako postupati s umjetninama koje se moraju...
Utjecaji gospodarskog okruženja na morsko brodarstvo
Utjecaji gospodarskog okruženja na morsko brodarstvo
Ante Radaljac
Kao što se pokazalo kroz povijest, morsko brodarstvo ima velik utjecaj na razvoj globalizacije. Pojavom brodarstva svijet je prestao biti mjesto u kojem su većinom bila izolirana trţišta, a proces globalizacije omogućio je konkurentnost trţišta i ukupnog gospodarstva na globalnoj razini. Globalno gospodarstvo uz ostale ĉimbenike povratno djeluje na sva trţišta morskoga brodarstva snaţno djelujući na uspone i padove trţišta. U ovom radu prikazana je analiza morskog brodarstva i...

Pages