Pages

Utvrđivanje obveze PDV-a za obračunsko razdoblje u Prijavi PDV-a
Utvrđivanje obveze PDV-a za obračunsko razdoblje u Prijavi PDV-a
Jelena Mihalj
Obveza utvrđivanja obveze PDV-a se propisuje Zakonom o porezu na dodanu vrijednost NN 73/2013, odnosno Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 115/2016. Na obveznike PDV-a na koje se ne primjenjuje oslobađanje od PDV-a, se prema Zakonu primjenjuju odredbe za plaćanje PDV-a. Pravne i fizičke osobe obveznici PDV-a su dužne voditi evidenciju o nastalim transakcijama (obavljenim uslugama i isporučenim dobrima) u tuzemstvu i inozemstvu, i pritom ispunjavaju...
Utvrđivanje obveze poreza na dobit
Utvrđivanje obveze poreza na dobit
Tonija Krkić
Porez na dobit je mlađi porezni oblik koji se počeo primjenjivati nakon 2. svjetskog rata, pa se smatra proizvodom 20. stoljeća. U Republici Hrvatskoj primjenjuje se od 1994. godine a poreznu stopu od tada do danas prate česte zakonodavne usklade i promjene. Nakon završetka svake financijske godine i pripreme financijskog izvještaja, potrebno je utvrditi porez na dobit u skladu sa zakonskim propisima, vodeći računa o primjeni porezno priznatih i nepriznatih troškova, odnosno...
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak
Ivana Jovica
Porez na dohodak je sastavni dio poreznog sustava Republike Hrvatske. To je izravni (neposredni) porez kojim su obuhvaćene fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak. U ovom radu obraditi će se temeljne odrednice poreza na dohodak koje su propisane Zakonom i pravilnikom o porezu na dohodak te način utvrđivanja pojedinih vrsta dohotka. Detaljnije će se posvetiti pažnja primjerom obrade godišnje prijave poreza na dohodak od nesamostalnog i samostalnog rada.
Uzroci bioloških oštećenja na umjetninama od papira
Uzroci bioloških oštećenja na umjetninama od papira
Barbara Butigan
Plijesni, gljivice, bakterije, kukci i ostale štetočine spadaju pod biološka oštećenja koja se događaju na umjetninama od papira. Glavni uzroci njihove nazočnosti su neodgovarajuća vlažnost i temperatura. Kako bi uspješno sačuvali papirnu građu, potrebno se pridržavati preventivnih mjera očuvanja koje materijal poput papira zahtjeva. Suzbijanje zaražene građe je zahtjevan i agresivan postupak, kojeg je najbolje izbjeći. Cjelokupni konzervatorsko-restauratorski zahvati i...
Učestalost tematike rata, patriotizma i šovinizma u igranim hrvatskim filmovima od 2000.-2017.
Učestalost tematike rata, patriotizma i šovinizma u igranim hrvatskim filmovima od 2000.-2017.
Alga Ivanamarija Alić
Rad se bavi nastankom i razvitom svjetskog i hrvatskog filma, te učestalosti tematika rata, patriotizma i šovinizma u modernim hrvatskim uradcima. U prvom dijelu rada je analizirana povijest filma u svijetu, te je pojašnjenja terminologija vezana za film, faze nastajanja koje prolazi, ali i festivali putem kojih se sami filmovi nagrađuju i prezentiraju široj javnosti. Potom je rađena povijesna analiza hrvatskog filma, spomenuti su hrvatski filmski festivali, ali su...
Učinkovitost ekonomike ponude u upravljanju poslovnim ciklusima
Učinkovitost ekonomike ponude u upravljanju poslovnim ciklusima
Ela Tunović
Važnost proučavanja poslovnih ciklusa je u određivanju trenutačnoga stanja predviđanja budućih cikličkih kretanja kako bi se moglo utjecati na njih. Ciklus je zapravo kružni tijek imovine (posjedovnih dobara) od novca preko zaliha i potraživanja pa sve natrag do novca. Teorija ekonomike ponude (supply side economics) spada u neoklasične teorije poslovnih ciklusa. Višestruke mjere proizvodnog kapaciteta gospodarstva kreću se zajedno s poslovnim ciklusom. Ove fluktuacije sugeriraju...
Ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda
Ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda
Mato Bender
Tema je završnog rada ušteda energije na brodu s fokusom na trup broda. Cilj je ovoga rada ukazati na postojeće metode uštede goriva, njihovu vaţnost, karakteristike i rezultirajuće efekte. Uz sažetak, uvod, diskusiju i zaključak završni rad sastoji se od šest dijelova: Energetska bilanca broda, Mogućnosti uštede energije na brodu, Povezanost potrošnje energije (goriva) sa stanjem trupa broda, Metode uštede goriva s utjecajem na stanje trupa broda, Metode uštede goriva...
VTS služba u Republici Hrvatskoj
VTS služba u Republici Hrvatskoj
Marin Baničević
VTS služba je služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom ovlaštena za pružanje podataka pomorskim objektima kako bi im osigurala sigurnu plovidbu, zaštitu okoliša i poštivanje propisa koji se odnose na plovidbu. VTS služba u Republici Hrvatskoj djeluje na području koje je podijeljeno na VTS sektore koje nadzire i kojim upravlja za to posebno obučeni VTS operateri. U ovom radu su detaljno opisane usluge, sektori upravljanja i manevriranja hrvatske VTS službe, izvješća koja...
Valuacije poduzeća pomoću metode diskontiranih novčanih tokova (D.C.F.)
Valuacije poduzeća pomoću metode diskontiranih novčanih tokova (D.C.F.)
Frano Palfi
Pojam valuacije poduzeća obuhvaća brojne metode kojima se nastoji utvrditi vrijednost poduzeća koja nam služi kao osnova za planiranje investicija u poduzeće. Najčešće korištena metoda valuacije poduzeća je DCF metoda. Navedena metoda temelji se fundamentalnoj (osnovnoj) analizi, odnosno analizi financijskih izvještaja poduzeća i projekciju poslovanja. Za ovu analizu potrebna su tri glavna inputa, odnosno ulazna podatka za vrednovanje poduzeća modelom: slobodni novčani tokovi...
Vanjski pokretači promjena poduzeća
Vanjski pokretači promjena poduzeća
Kristina Žilić
U suvremenom svijetu,poduzeća se stalno susreću s promjenama uzrokovanim vanjskim pokretačima,koje ih stalno prisiljavaju na prilagodbu i novi način poslovanja. Organizacija i svi organizacijski procesi su dinamični element svakog poduzeća, koji tijekom svojeg životnog vijeka neprestano uvodi i provodi promjene koje su nužne za uspješno upravljanje poduzećem. Promjene u poduzeću rezultat su okruženja u kojem ono djeluje. Svako poduzeće jedinstveno je za sebe, upravo zbog...
Vanjski uzročnici oštećenja litografija
Vanjski uzročnici oštećenja litografija
Davor Katičić
Ovim radom se ukazuje na sve vrste oštećenja litografija, s naglaskom na vanjske čimbenike. Obzirom da se na dosta čimbenika ne može utjecati, također su dane smjernice čuvanja i zaštite papirne građe tzv. prevencije te načina restauriranja i sprječavanja daljnjeg propadanja. Naglasak je stavljen na tehnike plošnog indirektnog tiska među kojima spada litografija. Diplomski rad je koncipiran u dva dijela, od kojeg je prvi dio teorijski i objašnjavaju se tehnike tiska do...
Vanjski uzročnici oštećenja na umjetninama od papira
Vanjski uzročnici oštećenja na umjetninama od papira
Valnea Gjivić
Tema završnog rada vezana je najvećim dijelom uz vanjske uzročnike oštećenja na umjetninama na papiru. Rad se fokusira na relativnu vlagu, temperaturu, biološke uzroke i zagađivače zraka te kako kontroliranjem i provjeravanjem tih čimbenika spriječiti oštećenja na papiru. Teorijski dio bavi se još i biološkim, kemijskim i mehaničkim oštećenjima koje su prouzrokovali vanjski čimbenici tj. okolina. U praktičnom dijelu rad se bazira na cijeli konzervatorsko-restauratorski...

Pages