Pages

"Aktivni bankarski poslovi"
"Aktivni bankarski poslovi"
Ana Sršen
Tema ovoga rada su aktivni bankarski poslovi, njihova podjela i uloga u poslovanju banke. Predmet istraživanja su ponude kredita građanima i poduzećima na primjeru OTP banke, Privredne Banke Zagreb te Zagrebačke banke. Rad je podijeljen na četiri osnovna dijela. Nakon uvoda slijedi teoretski dio rada u kojem je objašnjen pojam aktivnih bankarskih poslova te izvršena njihova podjela. Nakon teoretskog dijela slijedi empirijski dio rada u kojem je istražena ponuda kredita triju...
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
Marija Knežić
U povijesti je poznato da je čovječanstvo uvijek pokazivalo nagnuće k uporabi različitih psihoaktivnih tvari. Alkohol, opijati, kanabis, duhan ili druge tvari imaju utjecaja na raspoloženje ili doživljavanje, upotrebljavale su se barem u nekim razdobljima i u zemljama u kojima su danas zabranjene (Anderson, 1993). Uporaba alkohola i psihoaktivnih droga sve je raširenija posljednjih nekoliko desetljeća. Alkohol se naziva najstarijom drogom čovječanstva i danas je u većini zemalja...
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
Petra Tomičić
Temeljni financijski izvještaji polazna su osnova za analizu stanja i uspješnosti poslovanja poslovnog sustava, pa je njihov glavni zadatak da pružaju zainteresiranim korisnicima osnovne informacije o kvaliteti poslovanja. Jednako kao što su poduzetnici zainteresirani za uspjeh i perspektivu svoga poslovanja, i sustavi koji se financiraju iz proračunskih sredstava trebali bi voditi računa o svojim rezultatima, te temeljem iz njih dobivenih kvalitetnih kvantitativnih podataka i...
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
Matea Vlahović
U ovom dijelu radu na jasan i sažet način daje se u uvid prikaz cijelog rada. Sam rad može se podijeliti u tri važna poglavlja: ciljeve oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza, uz kratki pregled osnova hrvatskog poreznog sustava. Već od doba prvih civilizacija javljala se potreba da se namaknu financijska sredstva nužna za financiranje određenih javnih izdataka u nadležnosti države. U počecima su se ubirali u naturi, da bi kasnije uslijed sve veće potrebe...
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
Andrea Jerinić
Pojam „osoba s duševnim smetnjama“ je izraz novije terminologije koji za cilj ima ublažiti stigmatizaciju istih i staviti naglasak na osobu, a ne na bolest,iako se u literaturi, ali i u svakodnevnom govoru mnogo češće se mogu čuti izrazi poput „psihički bolesnik“ ili „duševni bolesnik“. Ljude s dijagnozom duševne bolesti često se gleda kao drugorazredne građane, koji ne doprinose javnom dobru u ekonomskom smislu i dobrobiti države te crpe društvo i ...
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
Irena Matulović
Cilj istraživanja bio je prikazati i utvrditi utjecaj prisutnih simptoma depresivnosti i anksioznosti u svakodnevnom funkcioniranju osoba starije životne dobi na području grada Dubrovnika te utvrditi koji se simptomi najčešće javljaju. U istraživanju je obuhvaćen namjerni uzorak 50 osoba u dobi između 40 i 60 godina i 50 osoba životne dobi 65 godina i više. Korištena je Zung skala za samoprocjenu depresije i Zung skala za samoprocjenu anksioznosti. Utvrđeno je da su simptomi...
"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
"Dermatološki pristup prevenciji, liječenju i praćenju oboljelih sa tumorima kože"
Marija Gustin Daničić
Koža je dinamiĉan organ koji se sastoji od tri glavna sloja: epidermisa, dermisa i hipodermisa, a svaki je sloj sastavljen od nekoliko podslojeva. Svi organski sustavi, pa tako i koža, podliježu nastanku razliĉitih tumora. Dobroćudni tumor definira se kao lokalizirano nakupljanje stanica iste vrste koje pokazuje odreĊen stupanj autonomne kontrole rasta uz neizmijenjenu diferencijaciju. Prekanceroze su patološke promjene iz kojih se u pribliţno 20 % sluĉajeva razvije tumor....
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
"Devizni sustav Republike Hrvatske"
Slavica Jovica
Devizni sustav predstavlja skup svih principa i odnosa koji su dani u obliku zakonskih propisa kojima se reguliraju devizni odnosi i poslovi gospodarskih i drugih subjekata u zemlji i inozemstvu. On ima bitnu ulogu u poslovanju poduzeća,a samim time i ulogu u razvoju gospodarstva. Pravni temelj deviznog sustava Republike Hrvatske jest Zakon o deviznom poslovanju. Podzakonskim propisima iz toga područja utvrđene su mjere za provođenje devizne politike. Tim se mjerama određuje stupanj...
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Ekološka mreža u moru na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Ivana Lokas
S ciljem očuvanja prirode te zaštite njezine krajobrazne i biološke raznolikosti Vlada Republike Hrvatske 2005. donosi Zakon o zaštiti prirode, a potom i Uredbu o proglašenju Ekološke mreže, koja omogućuje maksimalno očuvanje ugroženih vrsta i staništa. Veliki prostor Dubrovačko-neretvanske županije je ekološki vrijedan te se puno pažnje posvećuje očuvanju prirode. Kako bi se očuvanje što bolje provodilo, Dubrovačko-neretvanska županija prema mehanizmima zaštite...
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
"Ekonomski najpovoljnija ponuda"
Mihaela Mikulandra
Zakon o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) uređuje postupke javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, robi i uslugama, te uređuje postupke davanja koncesija za javne radove i postupke sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari koji nisu naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi. Na temelju novih direktiva i to Direktive 2014/24 EU ( koja se odnosi na javne naručitelje ) i Direktive 2014/25/EU (...
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
"Elektroneurografska detekcija sindroma karpalnog tunela u rizičnim skupinama zaposlenika"
Marija Milić
Kompresivne mononeuropatije su bolesti perifernih živaca uzrokovane pritiskom drugih anatomskih struktura na živac, a sindrom karpalnog tunela (SKT) je najčešća kompresivna neuropatija koja se manifestira osjetnim i motornim ispadima u inervacijskom području živca medianusa. Cilj ove studije je bio utvrditi elektroneurografskom dijagnostikom incidenciju SKT u dvije skupine ispitanika s obzitom na rizičnu profesiju kao i utvrditi incidenciju u obolijevanju između spremačica i...
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
"Epidemiološka istraživanja raka dojke u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2003.-2012."
Jelena Vuinac
Rak dojke jedan je od značajnijih javno-zdravstvenih problema svjetske populacije, jednako kao i hrvatske. Porast incidencije bilježi se u većini zemalja među koje spada i Hrvatska. U manje razvijenim zemljama rak dojke glavni je uzrok velikog pomora žena, no iako razvijenije zemlje raspolažu većim mogućnostima i resursima, njegova pojava nezaobilazna je i u razvijenijim zemljama svijeta. Napretkom terapije, i zahvaljujući metodi ranog otkrivanja razvijenije zemlje ipak...

Pages