Pages

"Utjecaj različitih koncetracija silikata na abundaciju dijatomeje Chaetoceros gracilis (SChutt, 1985) u uzgojnim uvjetima"
"Utjecaj različitih koncetracija silikata na abundaciju dijatomeje Chaetoceros gracilis (SChutt, 1985) u uzgojnim uvjetima"
Mario Prečanica
U ovom radu predstavljeni su rezultati uzgoja dijatomeje Chaetocheros gracilis (Schutt, 1985) pri različitim koncentracijama silikata. Istraţivanje opisuje brzinu rasta vrste C. gracilis, duljinu svake faze uzgoja te razlike navedenog pri različitim koncentracijama silikata. U pokusu se koristila 1 kontrolna i 3 testne grupe u duplikatu. Koristio se Guillardov F/2 hranjivi medij, ali s različitim koncentracijama silikata. U kontrolnoj grupi je sve raĎeno po standardiziranom protokolu,...
"Utjecaj religioznosti na zdravlje"
"Utjecaj religioznosti na zdravlje"
Antea Kriletić
Od poĉetka ĉovjeĉanstva religija i religioznost zauzimaju vaţnu ulogu u ţivotu mnogih ljudi, zbog ĉega je u radu sa ĉovjekom u potrebi poznavati osnovne ĉinjenice u ovom podruĉju. Brojna empirijska istraţivanja koja se provode poslijednjih desetljeća ukazuju na postojanje korelacije izmeĊu religioznosti i zdravlja. Religija kao sustav vrednota ima znaĉajan utjecaj na zdravlje pojedinca, te se sve više promatra sa kulturološkog aspekta pri ĉemu sociologija sudjeluje kao...
"Utjecaj sporta na zdravlje u osoba treće životne dobi"
"Utjecaj sporta na zdravlje u osoba treće životne dobi"
Emma Primorac
Cilj studije: Ovo istraživanje je za cilj imalo ispitati kako osobe starije životne dobi same procjenjuju utjecaj sporta na vlastito zdravlje. Metode i materijali: U istraživanje je uključeno 46 ispitanika (35 žena i 11 muškaraca) treće životne dobi koji su štićenici Domova za starije i nemoćne Dubrovačko neretvanske županije. Podatci su prikupljeni tako što su ispitanici sami ispunjavali priloženu anketu. Prikupljeni podatci uneseni su u Microsoft Excel i analizirani. ...
"Utjecaj stupnja obrazovanja medicinskih sestara na kvalitetu svakodnevne sestrinske prakse"
"Utjecaj stupnja obrazovanja medicinskih sestara na kvalitetu svakodnevne sestrinske prakse"
Snježana Busančić
Razvoj medicinskih znanosti kao i složenost dijagnostičko-terapijskih postupaka rezultirali su uvođenjem sve složenijih metoda i postupaka u provođenju zdravstvene njege. Odgovarajuće provođenje kvalitetne zdravstvene njege zahtijeva kontinuiranu edukaciju i povećanje stupnja obrazovanja medicinskih sestara i tehničara. Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj, temeljeno na europskim i svjetskim smjernicama, ima za cilj pripremiti medicinsku sestru za profesionalno i...
"Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom primjenom kategorizacije pacijenta"
"Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom primjenom kategorizacije pacijenta"
Matea Čikeš
Primarna svrha kategorizacije bolesnika je odgovoriti na promjenjivu prirodu zahtjeva za zdravstvenom njegom. Sistemi kategorizacije bolesnika su zasnovani na teorijskom okviru koji odražava koncept zdravstvene njege. Kategorizacija ne znači nužno da su bolesnici u istoj kategoriji identični, već da su slični jedni drugima, s obzirom na određene karakteristike, u odnosu na bolesnike druge kategorije. Nakon Drugog svjetskog rata, u razvijenom svijetu, dolazi do porasta troškova...
"Uzgoj hlapa"
"Uzgoj hlapa"
Paolo Babić
Europski hlap (Homarus gammarus) jedna je od cijenjenijih i značajnijih komercijalnih vrsta. U svim probnim uzgojima hlapa najsloženiji proces uzgoja bio je uzgoj mlađi zbog velike stope smrtnosti, izrazitog kanibalizma te zbog potrebe za složenom prehranom. U ovom radu obuhvaćena su istraživanja u kojima su testirani različiti načini uzgoja ličinki i mlađi, različite prehrane, različite podloge za uzgoj i isplativost uzgoja takvim metodama. Uzgoj mlađi hlapa u košarama za...
"Uzgoj kopepoda kao žive hrane u marikulturi"
"Uzgoj kopepoda kao žive hrane u marikulturi"
Karlo Maškarić
Upotreba žive hrane u akvakulturi, a pogotovo u marikulturi, je neophodna.Najčešće se koriste kolnjaci i artemije, koji obogaćeni, donekle, mogu zadovoljiti potrebe hranidbe riba u uzgoju. Najbolju živu hranu predstavljaju kopepodi koji su i inače hrana ličinkama riba u prirodi. Njihov sastav hranjivih tvari čini ih najpovoljnijom hranom ličinkama riba; ličinke postižu najbolji rast, imaju veću stopu preživljavanja i imaju općenito bolje zdravlje. Kopepodi su, stoga, predmeti...
"Uzgoj mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) kao potencijalno nove vrste u akvakulturi"
"Uzgoj mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) kao potencijalno nove vrste u akvakulturi"
Antonio Longin
Mol, Merluccius merluccius (Linaeus, 1758.)je jedna od najbitnijih pridnenih vrsta u koćarskom ribolovu. Predator koji u slučaju nedostupnosti potrebne hrane prelazi na kanibalizam. Zbog prekomjernog ribolovnog prijeti mu prelov. Zbog popularnosti i gospodarske vrijednosti ove vrste ima veliki potencijal u akvakulturi. Iako se ličinke uspješno uzgajaju, matični stok se zasniva na jedinkama iz divljine zbog osjetljivosti na stres. Problem je i pojava kanibalizma kod mlađi ove vrste.
"Uzgoj češljača"
"Uzgoj češljača"
Jure Jurinović
Porodica Pectinidae broji oko 350 vrsta. Na svjetskoj razini uzgaja ih se tek 30 – ak. U Hrvatskoj vrste Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758), Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) i Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758) potencijalni su kandidati za uzgoj. Češljače uglavnom ţive djelomično ukopane u sediment iako postoje vrste koje se bisusom pričvršćuju za supstrat. Sve vrste karakterizira snaţan mišić zatvarač koji im omogućava djelomičnu pokretljivost i bijeg od predatora....
"Učestalost simptoma derpresije kod neuroloških bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta"
"Učestalost simptoma derpresije kod neuroloških bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta"
Lucija Vuičić
Moždani udar velik je medicinski i zdravstveno-socijalni problem. Kako pučanstvo stari, predvidivo je da će se broj moţdanih udara povećavati. Jedna od teţih posljedica kod pacijenata koji su pretrpjeli moţdani udar je upravo depresija. Opća psihomotorna usporenost jedan je od njezinih glavnih simptoma. Prevencija je još uvijek najbolji pristup liječenju moţdanog udara; preventivni programi sniţavaju učestalost moţdanog udara. Dijagnostička obrada koja uključuje slikovne...

Pages