Pages

Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Srećko Čuljak
Danas su za održivu konkurentsku prednost poduzeća iznimno važni znanje i učenje. Riječ je o rijetkim i vrijednim izvorima konkurentske prednosti. Konkurentska prednost jest prednost koja se stječe ili održava u odnosu na konkurente, odnosno prednost koja se ostvaruje isključivo u konkurentskoj borbi. Održiva konkurentska prednost pridonosi iznadprosječnoj veličini dobiti koju osigurava samoodržanje, stalni rast i razvitak poduzeća te je ona cilj svakog poduzeća. Stoga...
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Josip Herceg
Mobilni uređaji postali su dio egzistencijalne potrebe svakog čovjeka. Svakodnevnim napredovanjem razvoja mobilnih tehnologija dolazi do sve veće potrebe za prilagođavanjem poslovanja i marketinških aktivnosti. Prilagodba web-lokacija za mobilne uređaje, izgradnja mobilnih trgovina (m-commerce), bankarskih usluga i plaćanje preko mobilnih uređaja jedan je od uvjeta uspješnog poslovanja danas. Pronalaženje novih potrošača je olakšano preko mobilnih uređaja te tehnika i alata...
Značenje MICE segmenta u strukturi ponude proizvoda hotelskog poduzeća
Značenje MICE segmenta u strukturi ponude proizvoda hotelskog poduzeća
Ana Grba
U ovom radu je objašnjen pojam MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), te njegova uloga u ukupnoj strukturi putovanja, trendovi u ovom segmentu posebice imajući u vidu potrošnju koja se realizira kroz poslovne događaje. Za uspješno obavljen događaj u hotelu potrebna je dobra koordinacija između odjela, svaki odjel nosi jednaku odgovornost za svoj dio koji je bitna stavka u cjelokupnoj organizaciji. MICE iz godine u godinu kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu...
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Maja Vidak
Gledajući razmjere obuhvata i sve nivoe utjecaja turizma danas, može se reći kako je jedan od najveći fenomena današnjeg društva. Iako još uvijek svjetskim turistiĉkim odredištima dominira masovni turizam, ili popularno zvani SSS ( Sun, Sea, Sand ), 80-tih godina prošlog stoljeća zapoĉeo je proces diversifikacije turističkog proizvoda i razvoja novih vrsta turizma kao odgovor na suvremene trendove turističkih emitivnih tržišta. Svaka nova vrsta, odnosno oblik turizma...
Značenje mobilnog marketinga za poslovanje poduzeća
Značenje mobilnog marketinga za poslovanje poduzeća
Tanja Rubčić
Marketinške komunikacije su se posljednjih godina uvelike promijenile. Naime, u suvremenom poslovnom svijetu prepunom inovacija te okarakteriziranom s ubrzanim tehnološkim razvojem i procesom globalizacije e – poslovanje postaje uobičajena praksa, a e – marketing postaje sve važnije sredstvo promocije za mnoga poduzeća. Posljednjih godina mobilni uređaji su prepoznati od strane brojnih kompanija kao dobra prilika za uspostavljanje boljih odnosa sa svojim korisnicima, a pojam...
Zvonimir Bajsić kao autor dokumentarnih radiodrama
Zvonimir Bajsić kao autor dokumentarnih radiodrama
Mislav Ćimić
Ovaj rad se bavi Zvonimirom Bajsićem kao autorom dokumentarnih radiodrama. Premda se radi o začetniku dokumentarne radiodrame u Hrvatskoj, u široj javnosti je ipak nepoznat. Cilj rada je stoga bio istražiti i vrednovati opus njegovih dokumentarnih radiodrama kako bi se naglasio njegov značaj u povijesti toga žanra u Hrvatskoj. Tijekom izrade rada provedena je kvalitativna i kvantitativna analiza svih četrnaest dokumentarnih radiodrama kojima je Bajsić autor. Rezultati analize...
Četiri brodarska tržišta
Četiri brodarska tržišta
Marko Urljević
Zbog iznimno znaĉajne uloge u međunarodnom pomorskom prometu polazna toĉka ovog rada je definiranje brodarskih trţišta i brodarstva općenito. Trţište je stalan i organiziran oblik dovoĊenja u kontakt ponude sa potraţnjom roba i usluga i kao takvo izloţeno je brojnim ekonomskim, politiĉkim i drugim ĉimbenicima. U ovome radu saznati ćemo koja su to ĉetiri trţišta bez kojih pomorstvo kao takvo ne bi bilo moguće. Brodarstvo je posebna djelatnost ĉiji poĉetci seţu u daleku...
Čimbenici utjecaja u određivanju cijena u online okruženju
Čimbenici utjecaja u određivanju cijena u online okruženju
Đuro Matušić
Porast broja korisnika interneta kako u svijetu tako u i Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina otvorio je poduzećima mnoge prilike da iskoriste to novo tržište. Na polju ekonomije internet je utjecao na preoblikovanje marketinga. Došlo je do razvoja novih digitalnih proizvoda, novih kanala prodaje, novih načina i tehnika promocije. Sve te promjene su utjecale i na proces određivanja cijena. Došlo je do smanjenja određenih troškova, ali i do pojave novih. Ovisno o cilju koje poduzeće...
Čipkarstvo u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na hvarsku čipku i njenu konzervaciju
Čipkarstvo u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na hvarsku čipku i njenu konzervaciju
Ana Maria Fistonić
Tema ovog diplomskog rada obuhvaća proučavanje umijeća čipkarstva u Hrvatskoj, pojavu, razvoj, te trenutno stanje u tri glavna čipkarska centra koji su zbog svoje specifičnosti i održavanja dugotrajne tradicije na listi UNESCO-ve nematerijalne baštine. Premda se rad u širem smislu bavi hrvatskom čipkarskom tradicijom, glavni interes i fokus provedenog istraživanja odnosi se na hvarsku čipku od agave. Za razliku od paške i lepoglavske čipke čija tradicija živi u društvu...
Čišćenje i furniranje Alt Deutch pisaćeg stola
Čišćenje i furniranje Alt Deutch pisaćeg stola
Katarina Prkačin
U ovom radu cilj je predočiti restauratorske zahvate čišćenja, konsolidacije i furniranja na damskom pisaćem stoliću izrađenom u stilu njemačke neorenesanse. Obavljeni zahvati na stoliću opisani su te fotodokumentirani. Osim detaljnog opisa restauratorskih zahvata u radu je također opisan povijesni kontekst stila u kojem je stolić izrađen. Restauratorski postupak na damskom pisaćem stoliću nije dovršen, te se u radu također sugeriraju daljnji postupci sastavljanja stola...
Špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped
Špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped
Mirela Marić
U radu se obrađuje tema špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped doo. Cilj je prikazati dužnosti špeditera kako bi mogao biti konkurentan na tržištu te špediterske djelatnosti, njihovu kompleksnost i specifičnosti te navedeno primijeniti na primjeru poduzeća Primacošped. Zadaci koji se nalaze pred špediterima nisu niti jednostavni ni bez rizika. Zbog toga je potrebno špediterovo savršeno poznavanje zakonskih propisa svoje zemlje kao i zemlje u koju se roba...
Željeznica u Hrvatskoj do Prvog svjetskog rata
Željeznica u Hrvatskoj do Prvog svjetskog rata
Marija Begović
U radu je temeljem relevantne literature iz područja ekonomske povijesti istraženo prometno povezivanje Hrvatske tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. Slaba prometna povezanost Hrvatske bila je posljedica prometne politike podređene stranim interesima – Beča i Budimpešte u Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Pages