Pages

Utjecaj novih tehologija na efikasnost plasmana proizvoda subjekata turističkog posredovanja
Utjecaj novih tehologija na efikasnost plasmana proizvoda subjekata turističkog posredovanja
Valentina Violić
Cilj ovog rada je prikazati važnost inovacija u turizmu s naglaskom na poslovanje turoperatora. Inovacije u suvremenom turizmu poprimaju sve veći značaj. Implementacijom inovacija dolazi do promjena u poslovanju, odnosa između subjekata na turističkom tržištu ali i novih oblika turizma. Ulaganja u inovacije i praćenje stalnih promjena postaju preduvjet opstanka na konkurentskom tržištu. Posrednici u turizmu jedni su od glavnih nositelja ponude, koji u potpunosti nastoje zadovoljiti...
Utjecaj odnosa s javnošću na odnos između liječnika i pacijenta u javnom zdravstvenom sustavu
Utjecaj odnosa s javnošću na odnos između liječnika i pacijenta u javnom zdravstvenom sustavu
Suzana Jovanović
Brojni pacijenti nezadovoljni su nekom vrstom liječničkog pristupa. Pretežno smatraju da im se liječnik nije dovoljno posvetio i da nema razumijevanja za njihove potrebe. Pretežno je rezultat nezadovoljstva loša komunikacija. Ovim diplomskim radom nastojao se steći uvid u mogućnost utjecaja odnosa s javnošću na odnos između liječnika (i ostalog medicinskog osoblja) i pacijenta. Pravilna komunikacija ima veliku ulogu u postavljanju dijagnoze i u liječenju bolesti. U radu je...
Utjecaj organizacijske kulture na poslovanje poduzeća
Utjecaj organizacijske kulture na poslovanje poduzeća
Nikša Martić
Organizacijska kultura činitelj je stabilnosti, uspješnosti i učinkovitosti poduzeća, jer upućuje zaposlenike na prihvatljivo i očekivano ponašanje. Osjećaj pripadnosti, smislenosti, sigurnosti i međusobnog poštovanja tijekom zajedničkog rada ujedinjuje zaposlenike unutar radnih timovima u zajedničkoj viziji i ostvarenju zacrtanih ciljeva. Samo zadovoljni i motivirani zaposlenici sposobni su ostvariti strateške ciljeve poduzeća. Organizacijska kultura tvrtke Konzum može se...
Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije
Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije
Ivana Pejić
Upravljanje ljudskim resursima obuhvaća više područja, jedno od kojih je motivacija i zadovoljstvo zaposlenika. Zadovoljstvo se odnosi na stavove prema radu, individualni odgovor na radno okruženje, dok je motivacija skupina faktora koji određuju ponašanje zaposlenika i njihovu radnu aktivnost. Dobiveni rezultati provedenog istraživanja faktora utjecaja na zadovoljstvo zaposlenika mogu poduzećima pružiti smjernice za unaprjeđenja određenih aspekata zadovoljstva zaposlenika. Tako...
Utjecaj stranih direktnih investicija na regionalnu konkurentnost Republike Hrvatske
Utjecaj stranih direktnih investicija na regionalnu konkurentnost Republike Hrvatske
Kristina Đandara
Svaka zemlja bi trebala težiti povećanju regionalne konkurentnosti kako bi ostvarila ekonomski rast, povećala zaposlenost, te dobila preduvjete za stvaranje gospodarstva pogodnog za strana direktna ulaganja. Upravo time se vodila i Hrvatska, koja je znatno “procvjetala” nakon nepovoljnih ratnih prilika koje su je zadesile, i koja je članstvom u Europskoj Uniji pokrenula pozitivan trend stranih ulaganja u zemlju. Premda se iz godine u godinu povećava broj stranih ulagača u zemlju,...
Utjecaj strategije na organizacijsku strukturu poduzeća
Utjecaj strategije na organizacijsku strukturu poduzeća
Mateo Mojaš
U ovom završnom radu razmatraju se utjecaji strategije na organizacijsku strukturu. Početak rada odnosi se na detaljnu analizu organizacije kroz organizacijsku strukturu koja predstavlja temelj organizacijskog poslovanja poduzeća. Oblikovanje ili dizajniranje organizacije, odnosno izbor odgovarajuće vrste organizacijske strukture, jedna je od najvažnijih odluka u organizaciji. Polazim od elemenata organizacijske strukture, njeno oblikovanje uz objašnjavanje diferencijacije, integracije...
Utjecaj stresa na učinkovitost  stručnih djelatnika u organizacijama socijalne skrbi
Utjecaj stresa na učinkovitost stručnih djelatnika u organizacijama socijalne skrbi
Ana Krajačec
Predmet ovoga rada jest analiza utjecaja stresora na radnom mjestu na učinkovitost stručnih radnika u organizacijama socijalne skrbi. Organizacijsko ponašanje u socijalnom sustavu omogućava nam razumijevanje kompleksnosti socijalne politike i njenih dionika, stoga će rad predočiti organizacijsko ponašanje i stanje ljudskih resursa kao unutarnjih čimbenika djelovanja u organizaciji te njihove refleksije na učinkovitost organizacije iz aspekta stručnih radnika. Korištenjem metode...
Utjecaji gospodarskog okruženja na morsko brodarstvo
Utjecaji gospodarskog okruženja na morsko brodarstvo
Ante Radaljac
Kao što se pokazalo kroz povijest, morsko brodarstvo ima velik utjecaj na razvoj globalizacije. Pojavom brodarstva svijet je prestao biti mjesto u kojem su većinom bila izolirana trţišta, a proces globalizacije omogućio je konkurentnost trţišta i ukupnog gospodarstva na globalnoj razini. Globalno gospodarstvo uz ostale ĉimbenike povratno djeluje na sva trţišta morskoga brodarstva snaţno djelujući na uspone i padove trţišta. U ovom radu prikazana je analiza morskog brodarstva i...
Utvrđivanje obveze PDV-a za obračunsko razdoblje u Prijavi PDV-a
Utvrđivanje obveze PDV-a za obračunsko razdoblje u Prijavi PDV-a
Jelena Mihalj
Obveza utvrđivanja obveze PDV-a se propisuje Zakonom o porezu na dodanu vrijednost NN 73/2013, odnosno Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 115/2016. Na obveznike PDV-a na koje se ne primjenjuje oslobađanje od PDV-a, se prema Zakonu primjenjuju odredbe za plaćanje PDV-a. Pravne i fizičke osobe obveznici PDV-a su dužne voditi evidenciju o nastalim transakcijama (obavljenim uslugama i isporučenim dobrima) u tuzemstvu i inozemstvu, i pritom ispunjavaju...
Utvrđivanje obveze poreza na dobit
Utvrđivanje obveze poreza na dobit
Tonija Krkić
Porez na dobit je mlađi porezni oblik koji se počeo primjenjivati nakon 2. svjetskog rata, pa se smatra proizvodom 20. stoljeća. U Republici Hrvatskoj primjenjuje se od 1994. godine a poreznu stopu od tada do danas prate česte zakonodavne usklade i promjene. Nakon završetka svake financijske godine i pripreme financijskog izvještaja, potrebno je utvrditi porez na dobit u skladu sa zakonskim propisima, vodeći računa o primjeni porezno priznatih i nepriznatih troškova, odnosno...
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak
Ivana Jovica
Porez na dohodak je sastavni dio poreznog sustava Republike Hrvatske. To je izravni (neposredni) porez kojim su obuhvaćene fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak. U ovom radu obraditi će se temeljne odrednice poreza na dohodak koje su propisane Zakonom i pravilnikom o porezu na dohodak te način utvrđivanja pojedinih vrsta dohotka. Detaljnije će se posvetiti pažnja primjerom obrade godišnje prijave poreza na dohodak od nesamostalnog i samostalnog rada.
Uzroci bioloških oštećenja na umjetninama od papira
Uzroci bioloških oštećenja na umjetninama od papira
Barbara Butigan
Plijesni, gljivice, bakterije, kukci i ostale štetočine spadaju pod biološka oštećenja koja se događaju na umjetninama od papira. Glavni uzroci njihove nazočnosti su neodgovarajuća vlažnost i temperatura. Kako bi uspješno sačuvali papirnu građu, potrebno se pridržavati preventivnih mjera očuvanja koje materijal poput papira zahtjeva. Suzbijanje zaražene građe je zahtjevan i agresivan postupak, kojeg je najbolje izbjeći. Cjelokupni konzervatorsko-restauratorski zahvati i...

Pages