Pages

Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Katarina Karamatić
Tema ovog rada je Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske. Upravni odbor jedan je od osnovnih mehanizama korporativnog upravljanja koji upravlja radom korporacije donošenjem strateških, programskih i financijskih odluka sa svrhom razvoja i pozitivnih poslovnih rezultata korporacije. Brojni su zakonski i regulatorni aspekti kojima Republika Hrvatska, HANFA i Zagrebačka burza utječu na kvalitetu rada upravnih odbora kontroliraju, reguliraju i...
Strukturne promjene u svjetskoj pomorskoj trgovini
Strukturne promjene u svjetskoj pomorskoj trgovini
Ivica Mišković
Pomorski promet je dominantna i najvažnija vrsta robnih tokova u svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni. Morsko brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta na svijetu, u međunarodnoj robnoj razmjenu sudjeluje više zemalja, više samostalnih i suverenih objekata međunarodne zajednice.Globalizacija je proces koji se odvija preko granica nacionalnih država. Uzrokuje djelovanje svjetskog sustava i uspostavljanje, u svjetskim razmjerima, gospodarske, političke, kulturne, ekološke i...
Stručna terminologija na engleskom u opisu rada sustava rashladne vode na brodskom dvotaktnom dizel motoru Man B&W
Stručna terminologija na engleskom u opisu rada sustava rashladne vode na brodskom dvotaktnom dizel motoru Man B&W
Karlo Jerkić
U radu se analizira stručna terminologija na engleskome kao jeziku struke na primjeru opisa rada brodskog sustava rashladne vode na dvotaktnom dizel motoru MAN B&W. U uvodnom dijelu istaknute su posebnosti u uporabi engleskoga jezika u suvremenom pomorstvu, kao normiranoga jezika struke u skladu s odlukom Odbora za pomorsku sigurnost godine 1973. i IMO SMCP 2001. Detaljno je opisan rad sustava rashladne vode i pritom su izdvojene najčešće jezične strukture koje se koriste u pismenom...
Subjektivne i objektivne mjere kvalitete stereoskopske slike
Subjektivne i objektivne mjere kvalitete stereoskopske slike
Lovro Puljizević
Rad ne sadrži sažetak.
Subliminalna percepcija i ponašanje potrošača
Subliminalna percepcija i ponašanje potrošača
Ana Vatović
Sam čovjek ne zna što postoji izvan njega jer on doživljava svijet iz sebe tako što obrađuje čimbenike koji djeluju na njega, te čimbenike percipira pomoću svojih pet osjetila, a to su vid, sluh, opip, okus, njuh i osjet. Kroz njih upija milijune poruka, a da nije niti svjestan. Neke od njih mogu biti i skrivene, iako ih ne vidi one mogu itekako djelovati na čovjeka. Od časopisa, crtića, glazbe, novina čak i mrežnih stranica. Postavlja se pitanje može li subliminalna percepcija...
Sunce kao obnovljivi izvor energije
Sunce kao obnovljivi izvor energije
Giorgio Vierda
U ovom radu analizira se solarna energija kao obnovljiva vrsta energije i kao takva je potencijalna zamjena fosilnim gorivima. Uvodno se opisuje Sunce, kako nastaje solarna energija, koje su njene mane i prednosti, svestranost primjene solarne energije, efikasnosti različitih solarnih komponenata i sustava, teorijska procjena efikasnosti jednog sustava, ekonomski aspekt solarne energije i u konačnici pogled na budućnost i inovacije ovakvih sustava. Srž ovog rada je proračun efikasnosti...
Sunčeva radijacija
Sunčeva radijacija
Đuro Bilić
Ovaj rad uvodi nas u osnove vremena i klime, pojmova koji su bili predmet proučavanja još od najstarijih poznatih civilizacija. Zatim se obrađuje središnja tema ovog rada, tj. jedan od najvažnijih klimatskih elemenata, Sunčeva radijacija. Objasnit će se Sunce te uloga Sunca u našem Sunčevom sustavu. Opisat će se vrste Sunčevog zračenja, procese koji se na Zemlji javljaju uslijed djelovanja Sunčevih zraka te uloga Zemljine atmosfere u održavanju stabilne energetske bilance...
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Milivoj Peran
Osnovni razlog za ugradnju sustava inertnog plina na brodu je smanjenje opasnosti od požara i eksplozije u tankovima tereta te je uvedeno niz međunarodnih propisa i zahtjeva koje sustav mora zadovoljiti. Sustav inertnog plina ugrađen u VLCC “NIBAN“ sastoji se od glavnog postrojenja inertnog plina, u kojem se inertni plin dobiva iz ispušnih plinova generatora pare i neovisnog generatora koji služi za nadopunu. U završnom radu opisan je sustava inertnog plina na VLCC “NIBAN“ te...
Sustav internih i eksternih kontrola
Sustav internih i eksternih kontrola
Ante Curić
Eksterna revizija te interna kontrola važni su mehanizmi korporativnog upravljanja koji mogu značajno podići kvalitetu poslovanja poduzeća. Cilj eksterne revizije je procijeniti istinitost i objektivnost u prezentiranju informacija u financijskim izvještajima kako bi se povećala vjerodostojnost i pouzdanost informacija koje daju financijski izvještaji. Interne kontrole uspostavlja uprava i menadžment poduzeća te su sastavni dio vođenja i upravljanja rizicima. Ujedno su i izravno...
Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Mislav Perić
Kontrola je nužan i neizbježan dio svih poslovnih aktivnosti, te se odvija na svim razinama poslovanja. Za organizaciju i provedbu kontrole odgovoran je menadžment, a zainteresiranost uprave za ovaj segment je nedvojbena s obzirom da o kontroli u velikoj mjeri ovisi kvaliteta rukovođenja, kao i uspješnost poslovanja. Kao temeljna sastavnica sustava kontrole u većini se poslovnih subjekata javlja upravo računovodstvena kontrola koja je i predmet razmatranja u ovom radu....
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Antonio Stjepović
U radu je prikazan sustav za gašenje požara vodenom maglom. Opisane su komponente sustava, te vrste izvedbi i primjene. Na brodu se najčešće koristi jedinica sprinkler sisaljke (SPU- Sprinkler Pump Unit), stoga je obrađena u potpunosti. Od upotrebe preko servisa, održavanja te otklanjanja kvarova. Sustav je također uspoređen sa sličnim protupožarnim sistemima.
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Andrija Putica
Tema ovog rada su sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu. Sukladno tome opisano je kako rade i kako su integrirani na brod. Prije svega je potrebno obraditi od kojih komponenti se sastoje, za što služi pojedina komponenta, teoretske osnove, te posebno pristupanje načinu rada pri brodskim uvjetima. U sustavima ventilacije obrađena je prvo prirodna pojava ventilacije da bi mogli shvatiti kako ona djeluje, te je obrađeno zašto je ventilacija potrebna. Nakon toga nastavljamo sa...

Pages