DEPOPULACIJA DUBROVAČKE POVIJESNE JEZGRE: PROMJENE U KRETANJU I STRUKTURI STANOVNIŠTVA
DEPOPULACIJA DUBROVAČKE POVIJESNE JEZGRE: PROMJENE U KRETANJU I STRUKTURI STANOVNIŠTVA
Ana Prohaska Vlahinić
U doba najvećeg prosperiteta Dubrovačke Republike povijesna jezgra bila je jedino administrativno, političko, društveno, trgovačko i stambeno središte. Kroz tisućljetnu povijest Dubrovnika broj stanovnika Grada i Republike ovisio je o društveno-političkim okolnostima, pa su politički mirne i povoljne godine dovodile do demografskog rasta, dok su godine obilježene ratovima, nemirima, epidemijama te elementarnim nepogodama uzrokovale pad stanovništva. No na prijelazu iz 20. u 21....
DOSELJAVANJE IZ MEDITERANSKIH ZEMALJA U DUBROVNIK (1808. – 1918.)
DOSELJAVANJE IZ MEDITERANSKIH ZEMALJA U DUBROVNIK (1808. – 1918.)
Ariana Violić-Koprivec
Rad se bavi doseljavanjem stanovništva iz mediteranskih zemalja koje je u razdoblju od pada Dubrovačke Republike do kraja Prvog svjetskog rata stiglo na područje bivše Dubrovačke Republike. Uz matične knjige, kao temeljno istraživačko vrelo, korišten je popis stranaca u Dubrovniku 1815. godine, popis stanovništva Dubrovnika 1817. godine, ostavinski spisi i drugi dokumenti mahom iz Državnog arhiva u Dubrovniku. U radu su definirani migracijski tokovi iz mediteranskih zemalja...
DUBROVAČKI STUDENTI NA SVEUČILIŠTU U PADOVI OD DRUGE POLOVICE 14. STOLJEĆA DO PADA REPUBLIKE
DUBROVAČKI STUDENTI NA SVEUČILIŠTU U PADOVI OD DRUGE POLOVICE 14. STOLJEĆA DO PADA REPUBLIKE
Monika Grdiša Asić
Dubrovačke vlasti su već od 14. stoljeća vodile brigu o školovanju muške mladeži, a djelovanje škola je od polovice 16. stoljeća (1557.) reguliralo zakonom koje je donijelo Veliko vijeće Dubrovačke Republike. Iako Dubrovčane na studiju u Padovi susrećemo i ranije, tim zakonom uređeno je stipendiranje Dubrovčana za odlazak na studije. Uz radove koji su se temeljili na istraživanjima manjih grupa studenata, u domaćoj historiografiji još uvijek nema rada koji bi u fokus...
MEDICINSKA VJEŠTAČENJA U POSTUPCIMA KAZNENOG SUDA U DUBROVNIKU U 18. STOLJEĆU
MEDICINSKA VJEŠTAČENJA U POSTUPCIMA KAZNENOG SUDA U DUBROVNIKU U 18. STOLJEĆU
Neda Kovačić
Istraživački uzorak je obuhvatio je sva medicinska vještačenja (707) iz ukupno 9346 postupaka vođenih pred Kaznenim sudom i 137 pripadajućih presuda u tri dekade s početka, sredine i kraja 18. stoljeća. Odabran je tako da se mogu uočiti promjene koje su nastale sredinom stoljeća u smjeru napretka i ekonomskog oporavka dubrovačkog društva. Medicinska vještačenja su u najvećem broju sastavni dio privatne tužbe, priložena kao dokaz o postojanju kaznenog djela, što čini bitnu...
NAMJESNIK BOSANSKOG EJALETA ALI-PAŠA HEKIMOGLU (1736 – 1748) I DUBROVAČKA REPUBLIKA
NAMJESNIK BOSANSKOG EJALETA ALI-PAŠA HEKIMOGLU (1736 – 1748) I DUBROVAČKA REPUBLIKA
Ruža Radoš
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je analiza složenih odnosa Dubrovačke Republike i Bosanskog ejaleta u vrijeme bosanskog namjesnika Ali-paše Hekimoglua. Da se dobije temeljni okvir i šira perspektiva za stvaranje pretpostavki o dubrovačko-osmanskim odnosima, istraživanjem su rekonstruirane političko-gospodarske prilike u perifernoj osmanskoj provinciji Bosni i profesionalni profil osmanskog državnika Ali-paše. Iscrpni pregled gospodarsko-političkih promjena u Bosanskom...
POPIS STANOVNIŠTVA U PIRANSKOJ OPĆINI 1910.
POPIS STANOVNIŠTVA U PIRANSKOJ OPĆINI 1910.
Pletikosić Ivica
Proučavajući austrijske moderne popise stanovništva ustanovljena je određena diskrepancija između podataka u sačuvanim popisnim listovima (upisnicima i/ili prijavnicama) i podataka u austrijskim statističkim publikacijama, iako bi po definiciji morali biti jednaki. Tražeći razloge za spomenute razlike, nastao je ovaj rad. U njemu je predstavljen specifičan pogled na austrijski popis stanovništva iz 1910., viđen iz perspektive popisnih listova, toga primarnoga izvora, iz...
PREVLAKA I ISTOČNI DIO KONAVALA U PREGOVORIMA O RAZMJENI TERITORIJA IZMEĐU HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I SRJ OD 1992. DO 1996. GODINE
PREVLAKA I ISTOČNI DIO KONAVALA U PREGOVORIMA O RAZMJENI TERITORIJA IZMEĐU HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I SRJ OD 1992. DO 1996. GODINE
Julijana Antić Brautović
Raspadom Jugoslavije, 1991. godine otvara se pitanje razgraničenja među budućim državama; u fokus političkog djelovanja ulaze Prevlaka i istočni dio Konavala, budući da Crna Gora i Srbija zastupaju stajalište kako su granice među bivšim jugoslavenskim republikama bile samo administrativne prirode te, sukladno tome, zahtijevaju novo razgraničenje. U sklopu pokušaja iznalaženja cjelovitog rješenja jugoslavenske krize, a u okviru pregovora o razgraničenju između Srba, Hrvata i...
Prava Crvena Hrvatska i Čisti pravaši
Prava Crvena Hrvatska i Čisti pravaši
Đurasović Barbara
Tema ovog rada je djelovanje dubrovačkog pravaškog lista Prava Crvena Hrvatska (1905.-1918.) kao i kruga ljudi koji su kreirali politiku dubrovačkih pravaša, a samim time i njihovog glasila. U dosadašnjoj historiografiji o Dubrovniku na prijelazu stoljećâ, kao i u sintezama hrvatske periodike, sadržaj Prave Crvene Hrvatske nije detaljnije tematiziran. Ovaj rad predstavlja pokušaj cjelovite analize Prave Crvene Hrvatske u kontekstu širih političkih gibanja u Dalmaciji i...
STANOVNIŠTVO OMIŠA: RAZVOJ I STRUKTURE 1857. -1918.
STANOVNIŠTVO OMIŠA: RAZVOJ I STRUKTURE 1857. -1918.
Elvira Sorić
U doktorskom radu su, različitim istraživačkim metodama, analizirane historiografske i demografske osobitosti Omiša od 1857. do 1918. Ciljevi istraživanja temeljeni su na evaluaciji industrijalizacije, prirodnih resursa te obrazovanja kao preduvjeta urbanizacije i oblikovanja strukture stanovništva na spomenutom području. Analiza stanovništva je provedena na podacima iz matičnih knjiga, katastra, Trgovačko-obrtničke komore te popisa stanovništva. Kvantitativnom analizom podataka...
STANOVNIŠTVO ŽUPE GRADAC
 1709-1918 GODINE
STANOVNIŠTVO ŽUPE GRADAC 1709-1918 GODINE
Antun Koncul
U ovom radu donesen je prikaz povijesno-demografskog istraživanja stanovništva župe Gradac u jugoistočnoj Hercegovini u razdoblju od 1709. do 1918. godine. Kao glavno istraživačko vrelo korištene su matične knjige i knjige stanja duša župe Gradac, a uz njih su korišteni popisi stanovništva, biskupski izvještaji i ostala vrela koja su pružala informacije o tamošnjem stanovništvu. Na samom početku donesen je povijesni okvir s posebnim osvrtom na crkveno stanje,...