Pages

Strateška analiza okoline i konkurentnost
Strateška analiza okoline i konkurentnost
Ivan Špaleta
Područje istraživanja ovog diplomskog rada su poduzeća, njihovo okruženje, te različiti načini na koji okruženje poduzeća utječe na njegov rad, dobit, menadžment poduzeća te njegove zaposlenike. U ovom diplomskom radu korištena je sekundarna literatura iz područja poslovne ekonomije da bi se detaljno razradila problematika kojom se bavi ovaj diplomski rad. Ovaj diplomski rad se sastoji od šest poglavlja. Prvo poglavlje služi tome da se čitatelja uvede u rad i njegovu...
Strateška udruživanja u hotelijerstvu
Strateška udruživanja u hotelijerstvu
Franica Radić
Hotelijerstvo se smatra jednom od važnijih djelatnosti u gospodarstvu upravo zbog njegova utjecaja na razvoj turizma. Da bi hotelska poduzeća uspješno djelovala, vrlo često se odlučuju za razvojne strategije. Strateško udruživanje je jedna od strategija rasta koja hotelijerima daje mogućnost boljeg plasmana na tržištu, povećanja poslovanja i jačanja konkurentske prednosti. Najčešći motivi strateškog udruživanja su financijski, motivi stjecanja i razmjene znanja i tehnologija...
Strateško upravljanje i analiza studije slučaja na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Strateško upravljanje i analiza studije slučaja na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Ivana Čučuk
Moderne organizacije, za razliku od onih prošlog stoljeća čije se poslovanje fokusiralo na prilagodbi okoline vlastitim zahtjevima, posluju u turbulentnoj okolini koja pred njihovo poslovanje stavlja različite izazove zahtijevajući od organizacije da svoje poslovanje prilagodi upravo njima. Ignoriranje ovih zahtjeva svaku organizaciju dovest će do neuspješnog poslovanja što će se najviše očitovati gubitkom konkurentske prednosti i „brisanjem“ s industrijskog tržišta što se...
Struktura bilance banke
Struktura bilance banke
Adrijana Marević
Financijski izvještaji koje je banka dužna sastavljati za svaku godinu daju odgovor na pitanja o poslovanju u određenom periodu na temelju čega se može zaključiti koliko se racionalno upravljalo poslovanjem. U ovom će se završnom radu prikazati struktura bilance banke, i to ne samo teoretski, nego i na praktičnom primjeru banaka različitih veličina. Pri tome će se u obzir uzeti Splitska banka i Zagrebačka banka. Analizom strukture bilance vezane za imovinu, obveze, kapital i...
Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Mirko Mateljak
Tema koja se iznosi u ovom radu je Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske. Nadzorni odbor je središnji dio strukture korporativnog upravljanja čiji rad ukoliko je efikasan ima pozitivne efekte na poslovne procese i rezultate, odnosno na ukupno poslovanje korporacije. Kako bi se istakla važnost funkcije nadzornog odbora, u radu se prvo objašnjava pojam korporativnog upravljanja, a potom i nadzornog odbora. Rad obuhvaća zakonske aspekte...
Strukturne promjene u svjetskoj pomorskoj trgovini
Strukturne promjene u svjetskoj pomorskoj trgovini
Ivica Mišković
Pomorski promet je dominantna i najvažnija vrsta robnih tokova u svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni. Morsko brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta na svijetu, u međunarodnoj robnoj razmjenu sudjeluje više zemalja, više samostalnih i suverenih objekata međunarodne zajednice.Globalizacija je proces koji se odvija preko granica nacionalnih država. Uzrokuje djelovanje svjetskog sustava i uspostavljanje, u svjetskim razmjerima, gospodarske, političke, kulturne, ekološke i...
Stručna terminologija na engleskom u opisu rada sustava rashladne vode na brodskom dvotaktnom dizel motoru Man B&W
Stručna terminologija na engleskom u opisu rada sustava rashladne vode na brodskom dvotaktnom dizel motoru Man B&W
Karlo Jerkić
U radu se analizira stručna terminologija na engleskome kao jeziku struke na primjeru opisa rada brodskog sustava rashladne vode na dvotaktnom dizel motoru MAN B&W. U uvodnom dijelu istaknute su posebnosti u uporabi engleskoga jezika u suvremenom pomorstvu, kao normiranoga jezika struke u skladu s odlukom Odbora za pomorsku sigurnost godine 1973. i IMO SMCP 2001. Detaljno je opisan rad sustava rashladne vode i pritom su izdvojene najčešće jezične strukture koje se koriste u pismenom...
Subjektivne i objektivne mjere kvalitete stereoskopske slike
Subjektivne i objektivne mjere kvalitete stereoskopske slike
Lovro Puljizević
Rad ne sadrži sažetak.
Sunce kao obnovljivi izvor energije
Sunce kao obnovljivi izvor energije
Giorgio Vierda
U ovom radu analizira se solarna energija kao obnovljiva vrsta energije i kao takva je potencijalna zamjena fosilnim gorivima. Uvodno se opisuje Sunce, kako nastaje solarna energija, koje su njene mane i prednosti, svestranost primjene solarne energije, efikasnosti različitih solarnih komponenata i sustava, teorijska procjena efikasnosti jednog sustava, ekonomski aspekt solarne energije i u konačnici pogled na budućnost i inovacije ovakvih sustava. Srž ovog rada je proračun efikasnosti...
Sunčeva radijacija
Sunčeva radijacija
Đuro Bilić
Ovaj rad uvodi nas u osnove vremena i klime, pojmova koji su bili predmet proučavanja još od najstarijih poznatih civilizacija. Zatim se obrađuje središnja tema ovog rada, tj. jedan od najvažnijih klimatskih elemenata, Sunčeva radijacija. Objasnit će se Sunce te uloga Sunca u našem Sunčevom sustavu. Opisat će se vrste Sunčevog zračenja, procese koji se na Zemlji javljaju uslijed djelovanja Sunčevih zraka te uloga Zemljine atmosfere u održavanju stabilne energetske bilance...
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Sustav inertnog plina na brodovima za prijevoz ulja s osvrtom na VLCC "Niban"
Milivoj Peran
Osnovni razlog za ugradnju sustava inertnog plina na brodu je smanjenje opasnosti od požara i eksplozije u tankovima tereta te je uvedeno niz međunarodnih propisa i zahtjeva koje sustav mora zadovoljiti. Sustav inertnog plina ugrađen u VLCC “NIBAN“ sastoji se od glavnog postrojenja inertnog plina, u kojem se inertni plin dobiva iz ispušnih plinova generatora pare i neovisnog generatora koji služi za nadopunu. U završnom radu opisan je sustava inertnog plina na VLCC “NIBAN“ te...
Sustav internih i eksternih kontrola
Sustav internih i eksternih kontrola
Ante Curić
Eksterna revizija te interna kontrola važni su mehanizmi korporativnog upravljanja koji mogu značajno podići kvalitetu poslovanja poduzeća. Cilj eksterne revizije je procijeniti istinitost i objektivnost u prezentiranju informacija u financijskim izvještajima kako bi se povećala vjerodostojnost i pouzdanost informacija koje daju financijski izvještaji. Interne kontrole uspostavlja uprava i menadžment poduzeća te su sastavni dio vođenja i upravljanja rizicima. Ujedno su i izravno...

Pages